Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1852
Συναξάρι Νοεμβρίου
25 Νοεμβρίου
  • Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα ἡ Μεγαλοµάρτυς
  • Οἱ Ἅγιοι 150 ῥήτορες
  • Ἡ Ἁγία Βασίλισσα
  • Ὁ Ἅγιος Πορφυρίων (ἢ Πορφύριος) ὁ στρατηλάτης καὶ οἱ 200 στρατιῶται του
  • Ὁ Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλοµάρτυς
  • Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Ἡσυχαστής
  • Οἱ Ἅγιοι 670 Μάρτυρες
  • Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
 

γία Ακατερίνα Μεγαλοµάρτυς

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἀποτελεῖ κόσµηµα στὸν χορὸ τῶν µαρτύρων τοῦ 4ου αἰῶνα µ.Χ. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἦταν θυγατέρα εὐγενῶν στὴν καταγωγὴ γονέων (τοῦ Βασιλίσκου Κώνστα). Ἦταν ὡραῖα στὸ σῶµα, ἀλλὰ καὶ στὴν χριστιανικὴ εὐσέβεια. Εἶχε ἔξοχη εὐφυΐα καὶ σὲ ἡλικία 18 χρονῶν εἶχε σπουδάσει ἄριστα ὅλες τὶς ἑλληνικὲς ἐπιστῆµες, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ δόγµατα τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Ὅταν, λοιπόν, ἐπὶ αὐτοκρατόρων Μαξιµιανοῦ καὶ Μαξεντίου οἱ χριστιανοὶ διώκονταν σκληρά, ἡ νεαρὴ Αἰκατερίνη δὲν δίστασε νὰ παρουσιαστεῖ καὶ νὰ ὁµολογήσει Θεὸ τὸν Σωτῆρα Χριστό. Ὁ ἔπαρχος πληροφορήθηκε ὅτι ἡ Αἰκατερίνη ἦταν πολυµαθέστατη καὶ φιλόσοφος, καὶ προσπάθησε νὰ τὴν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία, φέρνοντας σὲ δηµόσια συζήτηση µαζί της τοὺς πιὸ σπουδαίους φιλοσόφους τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ἀλλὰ ἡ µόρφωση τῆς Αἰκατερίνης, µὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἦταν τόσο µεγάλη, ὥστε τοὺς «ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν». Ὥστε, δηλαδή, νὰ ἀποστοµώνει ἐκείνους ποὺ ἀντιλέγουν στὴν ὀρθὴ διδασκαλία. Καὶ µάλιστα, πολλοὺς ἀπ΄ αὐτοὺς ἔκανε χριστιανούς. Μπροστὰ σ΄ αὐτὸν τὸν κίνδυνο ὁ ἔπαρχος, ἀφοῦ σκληρὰ τὴν βασάνισε, τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισε. Ἀργότερα, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὁ Ἰουστινιανὸς ἔκτισε στὴν χάρη της µοναστήρι, ποὺ σῴζεται µέχρι σήµερα.

Ο γιοι 150 ῥήτορες

Αὐτοὶ πίστεψαν στὸν Χριστὸ διὰ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ µαρτύρησαν διὰ πυρός.

γία Βασίλισσα

Αὐτὴ ἦταν σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ Μαξεντίου, ποὺ πίστεψε στὸν Χριστὸ διὰ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ µαρτύρησε διὰ ἀποκεφαλισµοῦ.

γιος Πορφυρίων ( Πορφύριος) στρατηλάτης κα ο 200 στρατιται του

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

γιος Μερκούριος Μεγαλοµάρτυς

Γενναῖος στρατιωτικός, ὄχι µόνο τοῦ στρατοῦ τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου, ποὺ ὑπηρετοῦσε, ἀλλὰ καὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μερκούριος καταγόταν ἀπὸ τὴν Σκυθία. Διακρινόµενος σὲ κάποια µάχη, κατὰ τὴν ὁποία σκότωσε τὸν στρατηγὸ τῶν ἀντιπάλων, τιµήθηκε µὲ ἀνώτερο ἀξίωµα. Ἀλλ΄ ὅταν κλήθηκε νὰ συµµετάσχει σὲ εἰδωλολατρικὲς θυσίες, ἀρνήθηκε καὶ δὲν δίστασε, ὅταν ῥωτήθηκε, νὰ ὁµολογήσει ὅτι ἦταν χριστιανός. Ὁ βασιλιὰς προσπάθησε στὴν ἀρχή, µὲ γλυκὰ λόγια νὰ τὸν µεταπείσει. Βλέποντας ὅµως, ὅτι ἀποτύγχανε, διέταξε τὸν βασανισµό του. Καὶ ἀφοῦ τὸν γέµισαν µὲ πληγὲς καὶ ἐπέφεραν µεγάλα ἐγκαύµατα στὶς σάρκες του, ἀποκεφάλισαν τὸν γενναῖο ἀθλητὴ καὶ στεφανηφόρο ἀγωνιστὴ τοῦ Χριστοῦ (στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας), περίπου τὸ 253 µὲ 259 µ.Χ.

σιος Πέτρος συχαστής

Καταγόταν ἀπὸ τὰ µέρη τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ ἀπὸ µικρὸς διακρινόταν γιὰ τὴν θερµὴ εὐσέβειά του καὶ τὴν τέλεια ἀφοσίωσή του στὰ πνευµατικὰ ἀγαθά. Πῆγε στὴν Γαλατία καὶ τὴν Παλαιστίνη, ὅπου ἡ πίστη του θερµάνθηκε ἀκόµα περισσότερο καὶ κατέληξε στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου ἀσκήτευε στὰ βουνά της, δοξασµένα ἀπὸ τόσους µεγάλους ἀθλητὲς καὶ διδασκάλους τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ἡ πνευµατική του καρποφορία δὲν ἄργησε νὰ διαδοθεῖ καὶ πλῆθος λαοῦ ἐρχόταν σ΄ αὐτόν, ἀποκοµίζοντας πολύτιµες συµβουλὲς καὶ παρηγοριὰ στὰ δυσκολοθεράπευτα τραύµατα τῆς ψυχῆς. Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ σὲ ἡλικία 95 χρονῶν.

Ο γιοι 670 Μάρτυρες

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη