Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1375
Συναξάρι Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου
  • Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Ἀρµενίας
  • Οἱ Ἁγίες Ῥιψιµία (ἢ Ῥιψίµη), Γαϊανή καὶ ἄλλες 32 παρθενοµάρτυρες
  • Οἱ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες
  • Οἱ Δύο Ὁσιοµάρτυρες Γυναῖκες
  • Ὁ Ἅγιος Στρατόνικος
  • Ὁ Ἅγιος Μαρδόνιος
  • Οἱ Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες
  • Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος «ὁ ἐν τῷ ποταµῷ Πεσόµα» καὶ ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ πρῶτος Μητροπολίτης Κιεβίας καὶ πάσης Ῥωσίας ὁ θαυµατουργὸς (Ῥῶσοι)
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἱεροµάρτυρας, ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Ἀρµενίας

Ὁ Γρηγόριος ἦταν γιὸς τοῦ Ἄνακ, ποὺ ἦταν συγγενὴς τοῦ βασιλιᾶ τῆς Μεγάλης Ἀρµενίας, Κουσαρῶ (290 µ.Χ.). Ὁ Ἄνακ, λοιπόν, σὲ συνεργασία µὲ τὸν βασιλιὰ τῶν Περσῶν Ἀρτασείρα, σκότωσε τὸν Κουσαρῶ. Ἀλλὰ οἱ σατράπες τῆς Ἀρµενίας ἐκδικήθηκαν τὸν φόνο του, σκοτώνοντας τὸν Ἄνακ καὶ ὅλη του τὴν οἰκογένεια. Διασώθηκαν µόνο δυὸ παιδιά του, ποὺ ἕνας ἦταν ὁ Γρηγόριος. Στὴν Καισαρεία συνέβη νὰ συναντηθοῦν ὁ γιὸς τοῦ φονιὰ Ἄνακ, Γρηγόριος, καὶ ὁ γιὸς τοῦ θύµατος Τηριδάτης. Τότε ὁ Γρηγόριος σπούδαζε µὲ ζῆλο τὰ ἱερὰ γράµµατα, (στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ τὸν ἐκεῖ ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο), ποὺ µεταξὺ ἄλλων λένε: «τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ». Δηλαδή, ἡ στερεὰ καὶ ὑψηλότερη πνευµατικὴ τροφὴ εἶναι γιὰ τοὺς τέλειους χριστιανούς, ποὺ ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἔχουν τὰ πνευµατικὰ αἰσθητήρια γυµνασµένα στὸ νὰ διακρίνουν εὔκολα µεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ. Γυµνασµένος, λοιπόν, καὶ ὁ Γρηγόριος στὴν διάκριση, ὄχι µόνο δὲν ἀποστράφηκε τὸν Τηριδάτη, ἀλλὰ τὸν πλησίασε µὲ ἀγάπη, ἀποδοκίµασε τὴν πράξη τοῦ πατέρα του καὶ τὸν βοήθησε σὲ κάποια ἀσθένειά του. Ὅταν ἀργότερα ὁ Τηριδάτης ἔγινε βασιλιὰς Ἀρµενίας, βασάνισε φρικτὰ τὸν Γρηγόριο (ποὺ τότε ἦταν ἐπίσκοπος Ἀρµενίας). Ὁ Θεός, ὅµως, ἐπέτρεψε νὰ γίνει ὁ Τηριδάτης σχιζοφρενής. Ἀλλὰ διὰ τῶν προσευχῶν τοῦ Γρηγορίου θεραπεύθηκε, µετανόησε καὶ βαπτίσθηκε χριστιανὸς µὲ ὅλο του τὸ ἔθνος.

Οἱ Ἁγίες Ῥιψιµία (ἢ Ῥιψίµη), Γαϊανή καὶ ἄλλες 32 παρθενοµάρτυρες

Ἡ Ῥιψιµία µαρτύρησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-304). Ἦταν ὄµορφη στὸ σῶµα καὶ σεµνὴ στὸ ἦθος (κατ᾿ ἄλλους καὶ µοναχή). Ἐπειδὴ δὲν δέχτηκε τὴν πρόταση τοῦ Διοκλητιανοῦ νὰ γίνει γυναῖκα του, κατέφυγε µαζὶ µὲ τὴν γερόντισσα Γαϊανή, ποὺ λέγεται ὅτι ἦταν καθηγουµένη τῆς Ῥιψιµίας στὴν Ἀρµενία. Ὁ βασιλιὰς ὅµως τῆς Ἀρµενίας Τηριδάτης, ἄκουσε γιὰ τὴν ὀµορφιὰ τῆς Ῥιψιµίας καὶ θέλησε καὶ αὐτὸς νὰ τὴν κάνει γυναῖκα του. Ἀλλ᾿ ἡ ἁγνὴ Ῥιψιµία ἀρνήθηκε καὶ ἔτσι κίνησε τὴν ὀργὴ τοῦ Τηριδάτη, ὁ ὁποῖος διέταξε νὰ τὴν βροῦν καὶ νὰ τὴν συλλάβουν. Οἱ ἀπεσταλµένοι του τὴν βρῆκαν γύρω ἀπὸ τὰ µέρη τοῦ Ἀραράτ, ὅπου κρυβόταν. Ἐκεῖ λοιπόν, οἱ βάρβαροι, τῆς ἔβγαλαν τὰ µάτια, κατόπιν ἔκοψαν τὴν γλῶσσα της καὶ στὸ τέλος ἔκοψαν τὸ σῶµα της σὲ µικρὰ κοµµάτια. Ἔτσι ἡ Ἁγία Ῥιψιµία, παρέδωσε τὴν ἁγνὴ ψυχή της στὸν στεφανοδότη Χριστό. Μαζὶ ὅµως µὲ τὴν Ῥιψιµία, µαρτύρησαν µὲ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ ἡ γερόντισσα Γαϊανή, καθὼς καὶ 32 Παρθενοµάρτυρες. Ἄλλοι ἀναφέρουν ὅτι µαζὶ µὲ τὶς Ἁγίες αὐτὲς µαρτύρησαν καὶ 70 ἄνδρες, ποὺ κρύβονταν σ᾿ ἐκεῖνα τὰ µέρη.

Οἱ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες

Βλέπε βιογραφικὸ σηµείωµα Ἁγίας Ῥιψιµίας.

Οἱ Δύο Ὁσιοµάρτυρες Γυναῖκες

Μᾶλλον ἦταν µοναχὲς καὶ µαρτύρησαν µὲ τρόπο ποὺ δὲν γνωρίζουµε.

Ὁ Ἅγιος Στρατόνικος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Μαρδόνιος

Μαρτύρησε, ἀφοῦ ἔκαψαν τὰ µάτια του µὲ πυρωµένα κάρβουνα. (Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι ὁ ἴδιος µ᾿ αὐτὸν τῆς 28ης Δεκεµβρίου). Οἱ Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες Μαρτύρησαν διὰ ξίφους. (Κατ᾿ ἄλλους ἄγνωστο ποῦ, πῶς καὶ πότε µαρτύρησαν).

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος «ὁ ἐν τῷ ποταµῷ Πεσόµα» καὶ ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ πρῶτος Μητροπολίτης Κιεβίας καὶ πάσης Ῥωσίας ὁ θαυµατουργός (Ῥῶσοι) 

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη