Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1272
Συναξάρι Αυγούστου
29 Αὐγούστου
  • Ἀποτοµὴ Κεφαλῆς Τιµίου Προδρόµου (νηστεία ἐκ πάντων)
  • Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ
  • Ὁ Ἅγιος Ἀρκάδιος ὁ θαυµατουργός, ἐπίσκοπος Ἀρσινόης Κύπρου
  • Κατάθεσις Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡγιασµένου, τοῦ Σαµάκου
  • Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μακεδὼν ὁ αὐτοκράτορας
Ἀποτοµὴ Κεφαλῆς Τιµίου Προδρόµου (νηστεία ἐκ πάντων)

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόµα. Λόγια του Τιµίου Προδρόµου, ποὺ ἀποτελοῦσαν µαχαιριὲς στὶς διεφθαρµένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιᾶ Ἡρῴδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνοµης συζύγου του, Ἡρῳδιάδος, ποὺ ἦταν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ του, Φιλίππου. Ὁ Ἡρῴδης, µὴ ἀνεχόµενός τους ἐλέγχους τοῦ Προδρόµου, τὸν φυλάκισε. Σὲ κάποια γιορτὴ ὅµως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρῴδης ὑποσχέθηκε µὲ ὅρκο νὰ δώσει στὴν Σαλώμη – κόρη τῆς Ἡρῳδιάδος – ὅ,τι ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορός της. Τότε ἡ αἱµοβόρος Ἡρῳδιὰς εἶπε στὴν κόρη της νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Πρᾶγµα ποὺ τελικὰ ἔγινε. Ἔτσι, ὁ ἔνδοξος Πρόδροµος τοῦ Σωτῆρα θὰ παραµένει στοὺς αἰῶνες ὑπόδειγµα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς διαφθορᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες. Καὶ νὰ τί λένε οἱ 24 πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκάλυψης στὸ Θεὸ γιὰ τοὺς διεφθαρµένους: «ἦλθεν…ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι… καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν». Ἦλθε, δηλαδή, ὁ καιρὸς τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ κριθεῖ ὁ κόσµος καὶ νὰ καταστρέψεις (Θεέ µου) ἐκείνους, ποὺ µὲ τὴν διεφθαρµένη ζωὴ τοὺς διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν τὴ γῆ.

Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Βλέπε βιογραφικό της σηµείωµα στὶς 5 Ἀπριλίου. Ὁ ἅγιος Νικόδηµος στὸν Συναξαριστή του ἔχει καὶ τὴν προσθήκη «ἐξ Αἰγίνης καταγόµενης». Ἡ ὁποία – ἐξ Αἰγίνης – γιορτή της, µαζί µ΄ αὐτὴν τῆς θυγατέρας της, Θεοπίστης, µεταφέρθηκε τὴν 3η Αὐγούστου, ὅπου καὶ τὸ βιογραφικό της σηµείωµα.

Ὁ Ἅγιος Ἀρκάδιος ὁ θαυµατουργός, ἐπίσκοπος Ἀρσινόης Κύπρου

Γεννήθηκε στὴν Ἀρσινόη τῆς Κύπρου καὶ ἦταν γιὸς εὐσεβῶν καὶ πλουσίων γονέων, τοῦ Μιχαὴλ καὶ τῆς Ἄννας. Ὁ Ἀρκάδιος µορφώθηκε πολὺ καλὰ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐπανῆλθε στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του Ἀρσινόη. Ἔγινε πολὺ γνωστὸς γιὰ τοὺς ἀσκητικούς του ἀγῶνες καὶ γιὰ τὶς µεγάλες του ἀρετές. Ἔτσι ὅταν πέθανε ὁ ἅγιος Νίκων, ὁ Ἀρκάδιος ἐκλέχθηκε διάδοχός του στὸν θρόνο τῆς Ἀρσινόης. Ἀφοῦ ποίµανε τὸ ποίµνιό του θεάρεστα, ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὴν 29η Αὐγούστου. Αὐτὸς εἶχε καὶ ἀδελφὸ τὸν ἅγιο Θεοσέβειο τὸν Ἀρσινοήτη.

Κατάθεσις Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡγιασµένου, τοῦ Σαµάκου

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα στὶς 22 Ἰανουαρίου.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μακεδὼν ὁ αὐτοκράτορας

Στοὺς Συναξαριστὲς δὲν ἀναφέρεται, ἡ µνήµη του βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Ἑορτολόγιο τοῦ Γεδεὼν(σελ. 161). Σὰν κτήτορας καὶ ἀνακαινιστὴς πολλῶν ναῶν καὶ µονῶν, ὁ Βασίλειος (867-886) βρῆκε θέση σὲ κάποια Μηνολόγια µεταξὺ τῶν Ἁγίων γιὰ τὴν εὐσέβειά του καὶ γιὰ τὸν ἐµπλουτισµὸ τῆς πρωτεύουσας µὲ ἱερὰ κτίσµατα, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Δάµων ἱεροµάρτυρας

Ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστὲς καὶ τὰ Μηναῖα. Ἡ µνήµη του ἀναγράφεται στὸν Σιναϊτικὸ Κώδικα 631, ὅπου ὑπάρχουν καὶ δυὸ Στιχηρὰ (τροπάρια) στὸν Ἅγιο Δάµωνα.

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη