Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1472
Συναξάρι Σεπτεμβρίου
6 Σεπτεμβρίου
 • Θαῦµα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Χώναις (ἢ Κολασσαῖς)
 • Οἱ Ἅγιοι Εὐδόξιος, Ῥωµύλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 Μάρτυρες καὶ 1.104 Στρατιῶτες Μάρτυρες
 • Ἡ Ἁγία Καλοδότη
 • Ὁ Ἅγιος Φαῦστος ὁ Πρεσβύτερος
 • Οἱ Ἅγιοι Μακάριος καὶ Ἀνδρέας
 • Ὁ Ἅγιος Βίβος ὁ Ὁσιοµάρτυρας
 • Οἱ Ἅγιοι Κυριακός, Διονύσιος καὶ Ἀνδρέας (κατ᾿ ἄλλους Ἀνδρόνικος)
 • Οἱ Ἁγίες Ἀνδροπελαγία καὶ Θέκλα
 • Ὁ Ἅγιος Θεόκτιστος ὁ ναύκληρος
 • Ὁ Ἅγιος Κυριακὸς ὁ δηµότης
 • Ὁ Ἅγιος Σαραπάβων ὁ βουλευτής
 • Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θαῦµα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Χώναις (ἢ Κολασσαῖς)

Σὲ κάποιο µέρος τῆς Φρυγίας, ἡ γῆ ἀνέβλυσε ἁγιασµένο νερὸ µὲ τὴν δύναµη τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ποὺ γιάτρευε κάθε ἀρρώστια τῶν ἀσθενούντων. Ἕνας χριστιανός, λοιπόν, ἐπειδὴ γιατρεύτηκε ἡ κόρη του, ἔκτισε ὡραιότατο ναὸ στὸ ὄνοµα τοῦ Ἀρχιστράτηγου, ἐπάνω στὸ ἁγίασµα. Μετὰ 90 χρόνια, ἦλθε στὸν ναὸ κάποιος εὐλαβὴς νέος, ὀνόµατι Ἄρχιππος. Ἔµεινε ὑπηρέτης στὸν ναὸ καὶ ζοῦσε ζωὴ ἀσκητικὴ καὶ µὲ ἐγκράτεια. Ὅταν εἶδαν αὐτὸ τὸ πρᾶγµα οἱ εἰδωλολάτρες, ἔπιασαν τὸν Ἄρχιππο καὶ τὸν χτύπησαν δυνατά. Ἔπειτα, ὅρµησαν νὰ καταστρέψουν τὸν ναὸ καὶ τὸ ἁγίασµα. Ἀλλ᾿ ὦ τῆς µεγάλης δυνάµεως τοῦ Ἀρχαγγέλου! Ἄλλων ἀπ᾿ αὐτοὺς τὰ χέρια ἔµειναν παράλυτα καὶ ἄλλους σταµάτησε φράγµα φωτιᾶς καὶ ἔτσι γύρισαν ὅλοι ἄπρακτοι. Ὅµως τὸ πεῖσµα καὶ ὁ θυµὸς τοὺς ὤθησε νὰ κάνουν ἐκτροπὴ τοῦ κοντινοῦ ποταµοῦ, γιὰ νὰ παρασύρει τὸν ναὸ καὶ νὰ πνίξουν τὸν Ἄρχιππο. Ἀλλὰ καὶ πάλι θαῦµα! Ὁ ποταµὸς γύρισε πρὸς τὰ πίσω! Τότε σκέφθηκαν νὰ ἑνώσουν καὶ ἄλλους δυὸ ποταµούς. Ὅµως ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ παρουσιάστηκε στὸν Ἄρχιππο καί, ἀφοῦ τὸν ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὸν ναό, ἔκανε τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ οἱ ποταµοὶ στάθηκαν σὰν τεῖχος. Πρόσταξε, ἔπειτα, νὰ χωνευθοῦν καὶ πράγµατι, κατὰ παράδοξο τρόπο, ἕως σήµερα στὸ µέρος ἐκεῖνο τὰ νερὰ τῶν ποταµῶν χωνεύονται. Καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸ µέρος ὀνοµάστηκε Χῶναι.

Οἱ Ἅγιοι Εὐδόξιος, Ῥωµύλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 Μάρτυρες καὶ 1.104 Στρατιῶτες Μάρτυρες

Ἀπ᾿ αὐτοὺς ὁ µὲν Ῥωµύλος ἦταν πραιπόσιτος στὸ ἀξίωµα στὰ χρόνια τοῦ σκληροῦ διώκτη τῶν Χριστιανῶν Τραϊανοῦ (97-117). Στὴν ἀρχὴ καὶ ὁ Ῥωµύλος ἦταν διώκτης τῶν Χριστιανῶν καὶ ὁ Τραϊανὸς τὸν ἔστειλε στὴ Γαλλία γιὰ νὰ ἐξαναγκάσει τοὺς ἐκεῖ χριστιανοὺς στρατιῶτες νὰ προσκυνήσουν τὰ εἴδωλα. Δὲν τὸ κατάφερε ὅµως καὶ ἐξόρισε 11.000 ἀπ᾿ αὐτοὺς στὴν Ἀρµενία, ὅπου ὅλοι θανατώθηκαν στὴν Μελιτινή. Ὁ Ῥωµύλος ὅµως µεταµελήθηκε καὶ ἔλεγξε µὲ θάρρος τὴν σκληρότητα τοῦ Τραϊανοῦ. Τότε ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια καὶ στὸ τέλος τὸν ἀποκεφάλισαν. Ὁ δὲ Εὐδόξιος, κόµης στὸ ἀξίωµα καὶ χριστιανὸς στὸν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ διωγµό, συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἄρχοντα Μελιτινῆς καὶ ἀφοῦ σκληρὰ βασανίστηκε, τελικὰ ἀποκεφαλίστηκε µαζὶ µὲ τὸν Μακάριο, τὸν Ζήνωνα καὶ 1.104 (κατ᾿ ἄλλους 1134) στρατιῶτες.

Ἡ Ἁγία Καλοδότη

Ἦταν γυναῖκα κάποιου Κύρου, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Συνελήφθη κατὰ τὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµὸ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα καὶ κουρίκτορα Οὐαλεριανὸ, ἐνῷ ἦταν ἔγκυος.

Ὁ Ἅγιος Φαῦστος ὁ Πρεσβύτερος

Μαρτύρησε στὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµὸ στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανὸ, ὁ ὁποῖος, µετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια, τὸν ἀποκεφάλισε.

Οἱ Ἅγιοι Μακάριος καὶ Ἀνδρέας

Ἀπ᾿ αὐτοὺς ὁ µὲν Μακάριος ἦταν πολιτευόµενος, ὁ δὲ Ἀνδρέας κουρικτοριανός. Καὶ οἱ δυό, κατὰ τὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµό, συνελήφθησαν στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανὸ καὶ ἀφοῦ ὑπέστησαν πολλὰ βασανιστήρια, τελικὰ ἀποκεφαλίστηκαν.

Ὁ Ἅγιος Βίβος ὁ Ὁσιοµάρτυρας

Αὐτὸς ἦταν µοναχὸς καὶ διάκονος. Συνελήφθη στὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµὸ ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανὸ, στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καὶ ἀφοῦ ὑπέστη σκληρὰ βασανιστήρια, ἀποκεφαλίστηκε.

Οἱ Ἅγιοι Κυριακός, Διονύσιος καὶ Ἀνδρέας (κατ᾿ ἄλλους Ἀνδρόνικος)

Ἀπ᾿ αὐτοὺς ὁ µὲν Κυριακὸς ἦταν ἀκόλουθος τοῦ πρεσβυτέρου Φαύστου (ποὺ προαναφέραµε), ὁ δὲ Διονύσιος ἀναγνώστης καὶ ὁ Ἀνδρόνικος (ἢ Ἀνδρέας) στρατιώτης. Ὅλοι µαρτύρησαν στὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµό, στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καὶ ὑπέστησαν ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανὸ τὸν διὰ ἀποκεφαλισµοῦ θάνατο.

Οἱ Ἁγίες Ἀνδροπελαγία καὶ Θέκλα

Οἱ παρθένες αὐτὲς ἦταν ἀδελφὲς µεταξύ τους καὶ συνελήφθηκαν στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανὸ. Αὐτὸς τὶς ὑπέβαλε σὲ σκληρὰ βασανιστήρια καὶ στὸ τέλος τὶς ἀποκεφάλισε. (Νὰ σηµειώσουµε ἐδῶ, ὅτι πιθανὸν τὸ ὄνοµα Ἀνδροπελαγία νὰ εἶναι µίξη τῶν δυὸ ὀνοµάτων Ἀνδρέα ἢ Ἀδρονίκου καὶ Πελαγίας, διότι στὸν Πατµιακὸ Κώδικα 266 ἀναφέρεται ἡ µνήµη τῶν παρθένων ἀδελφῶν Πελαγίας καὶ Θέκλης καὶ πιὸ κάτω Ἀνδρονίκου τοῦ Στρατιώτου. Μερικοὶ Συναξαριστές, τὴν µνήµη τῶν Ἁγίων αὐτῶν ἀναφέρουν καὶ τὴν 3η Νοεµβρίου, καθὼς καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων).

Ὁ Ἅγιος Θεόκτιστος ὁ ναύκληρος

Καὶ αὐτὸς συνελήφθη στὸν ἐπὶ Δεκίου διωγµό, ἀπὸ τὸν ἡγεµόνα Οὐαλεριανό, στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. καὶ ἀφοῦ βασανίστηκε σκληρά, ἀποκεφαλίστηκε.

Ὁ Ἅγιος Κυριακὸς ὁ δηµότης

Ἦταν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου καὶ καταδιώχτηκε στὸν ἐπὶ Δεκίου (250) διωγµό. Συνελήφθη µὲ πολλοὺς ἄλλους µαζὶ καὶ ἀφοῦ ποικιλοτρόπως βασανίστηκε, στὸ τέλος τὸν ἀποκεφάλισαν.

Ὁ Ἅγιος Σαραπάβων ὁ βουλευτής

Πληροφορίες γιὰ τὴν ζωή του ἔχουµε λιγοστές. Ξέρουµε ὅτι ἔζησε στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ λυσσώδης διώκτης τῶν χριστιανῶν Δέκιος, τὸ 250 µ.Χ. Ὁ ἄρχοντας Οὐαλέριος, ἀφοῦ δὲν µπόρεσε νὰ τὸν φοβίσει, ὥστε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, ὀργισµένος τὸν σκότωσε µὲ τὸ ἴδιο του τὸ σπαθί. Τὸ λείψανό του τάφηκε µὲ πολλὴ εὐλάβεια ἀπὸ εὐσεβεῖς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι τιµοῦσαν τὸ ζῆλο καὶ τὴν σοφία του, καὶ ἦταν εὐγνώµονες γιὰ τὰ συχνὰ εὐεργετήµατα ποὺ τοὺς ἔκανε.

Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Εἰς τὸ Δεύτερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης» (κατ᾿ ἄλλους Ἁγίας Ἄννης).

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη