Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1307
Συναξάρι Αυγούστου
13 Αὐγούστου
  • Ἡ Ἀνακοµιδὴ καὶ µετάθεσις τοῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Μαξίµου τοῦ Ὁµολογητοῦ
  • Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα
  • Ὁ Ὅσιος Σέριδος ἡγούµενος τῆς Μονῆς στὴ Γάζα
  • Οἱ Ὅσιοι Δωρόθεος καὶ Δοσίθεος ὁ ὑποτακτικός του
  • Μνήµη τῆς ἀοιδίµου καὶ παµµακαρίστου βασιλίσσης καὶ κτητορίσσης τῆς σεβασµίας Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Σωτῆρος Χριστοῦ Εἰρήνης, τῆς µετονοµασθείσης Ξένης µοναχῆς
  • Ὁ Ἅγιος Κορωνᾶτος
  • Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς θείας Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
  • Ὁ Ἅγιος Μάξιµος τῆς Μόσχας ( Ἀνακοµιδὴ λειψάνων)
Ἡ Ἀνακοµιδὴ καὶ µετάθεσις τοῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Μαξίµου τοῦ  Ὁµολογητοῦ

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τὴν 21η Ἰανουαρίου.

Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα

Ἦταν κόρη τοῦ ἀθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου καὶ γεννήθηκε τὸ 401 µ.Χ. Σπούδασε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν γραµµατική, τὴν ῥητορικὴ καὶ τὴν φιλοσοφία. Ὅταν πέθανε ὁ Λεόντιος, ἄφησε ὅλην τὴν περιουσία του στοὺς γιούς του, καὶ σ΄ αὐτὴν ἄφησε µόνο 100 χρυσὰ νοµίσµατα. Ὅταν, λοιπόν, ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ διεκδικήσει τὰ κληρονοµικά της δικαιώµατα, παντρεύτηκε τὸν Θεοδόσιο τὸν Β΄, µέσῳ τῆς ἀδελφῆς του, Πουλχερίας, ποὺ εἶχε κατενθουσιαστεῖ ἀπὸ τὰ σπάνια χαρίσµατα τῆς ἀθηναίας κόρης. Ἔτσι βαπτίστηκε χριστιανὴ καὶ πῆρε τὸ ὄνοµα Εὐδοκία, ἀπὸ Ἀθηναΐδα ποὺ τὴν ἔλεγαν πρῶτα. Ἡ Εὐδοκία, ἀπὸ τὴν φύση της γυναῖκα σεµνή, δὲν ἀνακατεύθηκε καθόλου µὲ τὶς βασιλικὲς ὑποθέσεις. Τὴν εἵλκυσε περισσότερο ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπεδίωξε νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὅταν ὁ σκοπός της πραγµατοποιήθηκε, αἰσθάνθηκε τὴν ψυχή της νὰ φτερουγίζει στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπιστροφή της, ὅµως, στὴν Βασιλεύουσα, ἐπεφύλασσε ἐκπλήξεις. Οἱ σχέσεις της µὲ τὸν Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν, λόγῳ συκοφαντιῶν. Γι΄ αὐτό, µὲ τὴν ἄδειά του, ἐπέστρεψε στὴν Ἱερουσαλήµ, ὅπου ἵδρυσε πολλὰ µοναστήρια. Καὶ µὲ προσευχή, µελέτη καὶ «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι», τελείωσε τὴν ζωή της.

Ὁ Ὅσιος Σέριδος ἡγούµενος τῆς Μονῆς στὴν Γάζα

Ὁ µεγάλος αὐτὸς ἀσκητής, ὑπῆρξε ἡγούµενος τοῦ µεγάλου κοινοβίου, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὴν Γάζα, ὅπου ἔλαµψαν µὲ τὴν πνευµατική τους ἄσκηση ὁ Βαρσανούφιος µὲ τὸν µαθητή του Ἰωάννη, καθὼς καὶ ὁ µέγας ἀββᾶς Δωρόθεος. Ὁ Ὅσιος Σέριδος ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Οἱ Ὅσιοι Δωρόθεος καὶ Δοσίθεος ὁ ὑποτακτικός του

Ὁ Ὅσιος Δωρόθεος ἦταν ἀσκητὴς στὴν κοινοβιακὴ Μονὴ τοῦ ἀββᾶ Σέριδου, κοντὰ στὴν Γάζα. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννη τοῦ προφήτη, ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἵδρυσε δική του Μονή, ὅπου ἔζησε ἀσκητικὰ καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ὁ δὲ Ὅσιος Δοσίθεος ἦταν ὑποτακτικὸς τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου. Ἀναδείχθηκε καὶ αὐτὸς στὴν ἀσκητικὴ πάλη καὶ ἀφοῦ ἔζησε κατὰ τὸ παράδειγµα τοῦ γέροντά του, ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Μνήµη τῆς ἀοιδίµου καὶ παµµακαρίστου βασιλίσσης καὶ κτητορίσσης τῆς σεβασµίας Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Σωτῆρος Χριστοῦ Εἰρήνης τῆς µετονοµασθείσης Ξένης µοναχῆς

Ἔζησε τὸν 12ο αἰῶνα µ.Χ. καὶ ἦταν κόρη ὡραία καὶ ἐνάρετη. Αὐτὸ τὸ παρατήρησε ὁ βασιλιὰς Ἀλέξιος ὁ Κοµνηνὸς καὶ τὴν πάντρεψε µὲ τὸν γιό του Ἰωάννη, τὸν ἐπονοµαζόµενο Καλοϊωάννη λόγω τῶν πολλῶν του ἀρετῶν. Ἡ ἐνάρετη λοιπὸν βασίλισσα Εἰρήνη, ξόδευε µὲ ἁπλοχεριὰ σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα, µόνη µάλιστα πήγαινε σὲ φτωχικὲς καλύβες, γιὰ νὰ δώσει ὄχι µόνο χρήµατα, ἀλλὰ καὶ ἀνώτερη ἐνίσχυση καὶ παρηγοριὰ τῆς ἐλπίδας στὸ Χριστό. Ἐπίσης ἔκτισε γηροκοµεῖα καὶ ξενῶνες, καὶ ἄφησε σ΄ αὐτὰ µεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἄνετη συντήρησή τους. Στὴ συνέχεια ὅµως, ἡ Εἰρήνη δοκίµασε µεγάλες θλίψεις. Ὁ ἄντρας της σὲ µία ἐκστρατεία του στὴ Συρία τὸ 1143, πέθανε. Ἀργότερα τὸ ἴδιο συνέβη καὶ µὲ τὰ δυὸ ἀπὸ τὰ τέσσερα παιδιά της. Τότε ἡ Εἰρήνη θέλησε νὰ βρεῖ ἀνακούφιση στὶς θλίψεις της µέσα στὴ µοναχικὴ ζωή. Ἀφοῦ λοιπὸν πῆρε καὶ τὴν συγκατάθεση τοῦ βασιλιᾶ γιοῦ της, Μανουήλ, ἀποσύρθηκε στὴν µονὴ Παντοκράτορος, ὅπου καὶ ἔγινε µοναχή, µετονοµασθεῖσα Ξένη. Ἐκεῖ τὴν βρῆκε ὁ θάνατος καὶ τὴν κήδευσαν µὲ µεγάλη ἁπλότητα, ὅπως ἡ ἴδια τὸ ἐπιθυµοῦσε. Διότι λίγο πρὶν πεθάνει ἔλεγε, ὅτι ἡ βασίλισσα Εἰρήνη εἶχε πεθάνει πρὸ πολλοῦ, καὶ δὲν ἔµενε πλέον παρὰ µόνο ἡ µοναχὴ Ξένη.

Ὁ Ἅγιος Κορωνᾶτος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς θείας Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ὁ Ἅγιος Μάξιµος τῆς Μόσχας ( Ἀνακοµιδὴ λειψάνων)

Διὰ Χριστὸν σαλός.

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη