Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1626
Συναξάρι Αυγούστου
19 Αὐγούστου
  • Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ 2.593 Μάρτυρες, ποὺ µαρτύρησαν µαζὶ µ΄ αὐτόν
  • Οἱ Ἅγιοι Τιµόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα
  • Οἱ Ἅγιοι Εὐτυχιανὸς ὁ στρατιώτης καὶ Στρατήγιος
  • Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ νέος καὶ θαυµατουργός
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ 2.593 Μάρτυρες, ποὺ µαρτύρησαν µαζὶ µ΄ αὐτόν

Οἱ στρατιῶτες ἦταν κυριευµένοι ἀπὸ φόβο, λόγῳ του ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἦταν πολυάριθµος καὶ εἶχε πολλὲς νῖκες στὸ ἐνεργητικό του. Ἡ ἀρχηγία τοῦ µικροῦ σώµατος στρατιωτῶν εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο Ἀντίοχο σὲ ἕνα γενναῖο χριστιανὸ ἀξιωµατικό, τὸν Ἀνδρέα. Βεβαίωσε λοιπὸν ὁ Ἀνδρέας τοὺς στρατιῶτες του πὼς ὁ θρίαµβος τῆς νίκης θὰ εἶναι µὲ τὸ µέρος τους, ἂν ὅλοι µε πραγµατικὴ πίστη ἐπικαλεσθοῦν τὸν παντοδύναµο Θεὸ τῶν χριστιανῶν. Διότι ὅλα τὰ κατορθώµατα τῶν χριστιανῶν ἐπιτυγχάνονται «σὺν τῇ δυνάµει τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», µὲ τὴν δύναµη, δηλαδή, τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πράγµατι, τὰ λόγια τοῦ Ἀνδρέα ἀνύψωσαν τὸ ἠθικὸ τῶν στρατιωτῶν, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ συντρίψουν τὸ πολυπληθὲς στράτευµα τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ Ἀντίοχος ἐπαίνεσε δηµόσια τὸ κατόρθωµα αὐτό, ἀλλὰ ὅταν ἔµαθε ὅτι οἱ στρατιῶτες εἱλκύσθησαν ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα στὸ χριστιανισµό, ἔστειλε 1.000 στρατιῶτες νὰ τοὺς ἀφοπλίσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν στὰ σπίτια τους. Ὁ Ἀνδρέας, ὅµως, µετὰ ἀπὸ συζήτηση εἵλκυσε κι αὐτοὺς στὸ χριστιανισµό. Ἐξοργισµένος τότε ὁ Ἀντίοχος, ἔστειλε εἰδικὸ σῶµα µὲ ἔµπιστους ἀξιωµατικοὺς καὶ σκότωσε ὅλους τοὺς χριστιανοὺς στρατιῶτες. Ἦταν στὸν ἀριθµὸ 2.593.

Οἱ Ἅγιοι Τιµόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα

Μαρτύρησαν καὶ οἱ τρεῖς στὴ Γάζα, ποὺ ἦταν ἀρχαία πόλη τῆς Χαναάν. Ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ χρόνια ἱδρύθηκε ἐκεῖ χριστιανικὴ Ἐκκλησία, ποὺ εἶχε συνεχῆ πόλεµο ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία. Ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ συνεχῶς αὐξανόταν σὲ δύναµη καὶ οἱ εἰδωλολάτρες κατὰ καιροὺς ἐξεγείρονταν κατὰ τῶν χριστιανῶν βιαιότεροι. Σὲ µία τέτοια λοιπὸν ἐξέγερση συνελήφθη µὲ διαταγὴ τοῦ ἔπαρχου Οὐρβανοῦ καὶ ὁ Τιµόθεος. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ ἦταν χριστιανὸς εὐσεβέστατος µὲ πολὺ ζῆλο ἐργαζόµενος γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Κέρδισε δὲ τὸ στεφάνι τοῦ µαρτυρίου, ἀφοῦ τὸν ἔριξαν στὴ φωτιὰ µετὰ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα βασανιστήρια. Τὸν ἴδιο καιρό µαρτύρησαν καὶ ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος καθὼς καὶ ἡ παρθένος Θέκλα, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Βιζύη καὶ ἐργαζόταν καὶ αὐτὴ µεταξὺ τοῦ γυναικείου κόσµου, γιὰ τὴν διάδοση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Καὶ οἱ δυό τους βασανίστηκαν σκληρὰ καὶ γιὰ πολὺ χρόνο. Τελικὰ πέθαναν ἔνδοξα, ἀφοῦ οἱ εἰδωλολάτρες τοὺς ἔριξαν γιὰ τροφὴ στὰ ἄγρια θηρία.

Οἱ Ἅγιοι Εὐτυχιανὸς ὁ στρατιώτης καὶ Στρατήγιος

Μαρτύρησαν διὰ πυρός.

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ νέος καὶ θαυµατουργός

Γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνα. Πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου στὴν Μονὴ Δοχειαρίου ἐκάρη µοναχὸς καὶ ἀργότερα, λόγῳ τῆς ὁσιακῆς ζωῆς του, ἐξελέγη ἡγούµενος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. Μετὰ ἀπὸ µία περιπέτεια µὲ τὸν ἀνεψιό του, κατέληξε σ΄ ἕνα ὄρος τῆς Νάουσας τῆς Μακεδονίας, ὅπου ἔκτισε Μονὴ καὶ ναὸ στὸ ὄνοµα τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε πραγµατικὰ ἁγία καὶ γι᾿ αὐτό, µετὰ τὸν θάνατό του, ἡ σεβάσµια κάρα του ποὺ µεταφέρθηκε στὴ Μονὴ τῆς Νάουσας, ἔγινε ἀφορµὴ πολλῶν θαυµάτων.

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη