Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1395
Συναξάρι Αυγούστου
21 Αὐγούστου
  • Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος
  • Ἡ Ἁγία Βάσσα καὶ τὰ παιδιά της Θεόγνιος, Ἀγάπιος καὶ Πίστος
  • Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος «ὁ ἐν Ἰκονίῳ»
Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος

Ἑβραῖος ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα ὁ Θαδδαῖος καὶ πολὺ µορφωµένος στὶς θεῖες Γραφές, εἶχε ἀνεβεῖ στὴν Ἱερουσαλὴµ γιὰ προσκύνηµα τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὅταν ἄκουσε τὸ κήρυγµά του καὶ εἶδε τὴν ἀγγελική του ζωή, τόσο πολὺ ἐντυπωσιάστηκε, ὥστε ἐπεδίωξε καὶ βαπτίστηκε ἀπ΄ αὐτόν. Μετὰ ὅµως, ὅταν ἄκουσε τὴν διδασκαλία καὶ εἶδε τὰ θαύµατα τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν ἀκολούθησε µέχρι τὸ σωτήριο Πάθος. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του Ἔδεσσα. Ἐκεῖ καθάρισε ἀπὸ τὴν λέπρα τὸν τοπάρχη Αὔγαρο καὶ κατόπιν τὸν βάπτισε χριστιανό. Ἀφοῦ δίδαξε καὶ φώτισε µὲ τὸ λόγο τῆς ἀληθείας πολλοὺς καὶ ἵδρυσε πολλὲς ἐκκλησίες στὶς πόλεις τῆς Συρίας, ἔφθασε στὴ Βηρυτό.
Ὁ Θαδδαῖος καὶ ἐκεῖ µὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ βάπτισε πολλούς. Τελικά, ἐκεῖ παρέδωσε εἰρηνικὰ τὸ πνεῦµα του, ἀφοῦ στὴ ζωή του ἐφάρµοσε πλήρως τὴν ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος στοὺς µαθητές Του: «Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος». Πηγαίνετε, δηλαδή, καὶ κάνετε µαθητές σας ὅλα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντας αὐτοὺς στὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Ὁ Μ. Γαλανός γιὰ τὸν Ἀπόστολο αὐτὸ ἀναφέρει: «Μερικοὶ ὑποθέτουν, ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς 70 ἀποστόλους, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα, ἦταν ὅµως Ἰουδαῖος. Ἀλλὰ βέβαιο µπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, ὅτι ὁ ἀπόστολος Θαδδαῖος εἶναι ὁ ὑπὸ τὸ ὄνοµα αὐτὸ φερόµενος µεταξὺ τῶν 12. Ὀνοµαζόταν δὲ ἀλλιῶς καὶ Λεββαῖος καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Ἰακώβου τοῦ µικροῦ. Σ΄ αὐτὸν ἀνήκει καὶ ἡ ἐπιστολὴ Ἰούδα στὸ Εὐαγγέλιο. Διότι καθ΄ αὐτὸ Ἰούδας ὀνοµαζόταν, τὰ δὲ ἄλλα δυὸ ὀνόµατα ἦταν πρόσθετα, ὅπως συµβαίνει πάντοτε στοὺς Ἰουδαίους µέχρι καὶ σήµερα. Ὁ Θαδδαῖος κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Μεσοποταµία, ὅπου καὶ ἔλαβε µαρτυρικὸ θάνατο».

Ἡ Ἁγία Βάσσα καὶ τὰ παιδιά της, Θεόγνιος, Ἀγάπιος καὶ Πιστός.

Ἡ ἁγία Βάσσα ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ κατοικοῦσε στὴν Ἔδεσσα (τὸ πιθανότερο τῆς Μακεδονίας). Εἶχε παντρευτεῖ εἰδωλολάτρη ἱερέα, τὸν Οὐαλέριο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε τρεῖς γιούς, τὸν Θεόγνιο, τὸν Ἀγάπιο καὶ τὸν Πίστο. Στὴν Βάσσα ὅµως, ψυχὴ ποὺ ἀγαποῦσε τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀρετή, δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ διδαχθεῖ καὶ νὰ προσέλθει στὴν χριστιανικὴ πίστη. Μαζί της ἔφερε καὶ τοὺς τρεῖς γιούς της, ποὺ τὴν ἀγαποῦσαν µὲ ὅλη τους τὴν καρδιά. Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτὸ τὸ πρᾶγµα ὁ Οὐαλέριος, προσπάθησε µὲ ποικίλα τεχνάσµατα νὰ τοὺς ἐπαναφέρει στὴν εἰδωλολατρία. Μάταια ὅµως. Διότι ἀντίθετα ἡ Βάσσα, ἀγωνιζόταν αὐτὴ νὰ διαφωτίσει τὸν εἰδωλολάτρη ἄντρα της. Ἐξοργισµένος τότε ὁ Οὐαλέριος, κατάγγειλε καὶ τοὺς τέσσερις στὸν ἀνθύπατο Βικάριο, ποὺ ἀµέσως διέταξε τὴν σύλληψή τους. Καὶ ὁ µὲν πρωτότοκος Θεόγνιος, ὅταν ὁµολόγησε τὸν Ἰησοῦ ἀµέσως πέθανε, ἀφοῦ τοῦ ἔσχισαν τὰ στήθη καὶ τὶς πλευρές. Οἱ δὲ ὑπόλοιποι ῥίχτηκαν στὴν φυλακή. Ἀλλ΄ ἐπειδὴ δὲν κάµφθηκε τὸ φρόνηµά τους, τὸν µὲν Ἀγάπιο τὸν σκότωσαν, ἀφοῦ τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρµα ἀπὸ τὸ κεφάλι µέχρι τὸ στῆθος καὶ κατόπιν ἔκαψαν τὸ γδαρµένο σῶµα. Τὸ µαρτύριο ἦταν φρικτό, ἀλλ΄ ὁ νεαρὸς ἀθλητὴς φώναξε: «οὐδὲν οὕτως ἡδύ, ὡς τὸ πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ». Τὸν δὲ τρίτο γιό, τὸν Πίστο, τὸν ἀποκεφάλισαν. Τὴ µητέρα τὴν ἄφησαν ἐλεύθερη. Κατόπιν ὅµως τὴν συνέλαβε ὁ ἔπαρχος Κυζίκου καί, ἀφοῦ τῆς ἔσπασε πόδια καὶ χέρια, τὴν ἀποκεφάλισε.

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος «ὁ ἐν Ἰκονίῳ»

Ἡ µνήµη του ἀναγράφεται στὸν Σιναϊτικὸ Κώδικα 631.

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη