Home ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1351
Συναξάρι Αυγούστου
9 Αὐγούστου
  • Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος
  • Οἱ Ἅγιοι 10 Μάρτυρες, Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία, ποὺ µαρτύρησαν στὴ Χάλκη
  • Ὁ Ἅγιος Ἀντωνῖνος (στὰ Μηναῖα γράφεται Ἀντώνιος) ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια
  • Ὁ Ὅσιος Ψόης
  • Εὕρεσις τῆς Ἀχειροποιήτου Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ στὰ Καµουλιανά
  • Ἀνάµνηση Ἐγκαινίων Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ζωῆς καὶ Ἑσπέρου ἐν τῷ Δευτέρῳ
  • Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  • Ὁ Ἅγιος Oswald (Ἄγγλος)
  • Ὁ Ὅσιος Γερµανὸς ὁ ἐν Ἀλάσκᾳ
Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος

Πῶς ὁ Ματθίας κατατάχθηκε στὸ χορὸ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, τὸ γνωρίζουµε ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Μετὰ τὴν προδοσία καὶ τὸν ἀπαγχονισµὸ τοῦ Ἰούδα καὶ µετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, οἱ ἕνδεκα µαθητὲς µὲ τὴν Παναγία βρίσκονταν στὸ ὑπερῷον. Τότε ὁ Πέτρος πρότεινε νὰ ἐκλεγεῖ ἄλλος ἀντὶ τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ποὺ ἀκολουθοῦσαν ὑπηρετώντας τὸ Χριστό. Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτὴ καὶ τέθηκαν δυὸ ὑποψήφιοι: ὁ Ἰωσὴφ ὁ καλούµενος Βαρσαββᾶς καὶ ὁ Ματθίας. Τότε ἔβαλαν κλῆρο καί, δίνοντας σὲ ὅλους ἐµᾶς παράδειγµα ἐναπόθεσης κάθε ἐκλογῆς µας στὸ Θεό, προσευχήθηκαν ὅλοι µαζὶ ὡς ἑξῆς: «Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς». Δηλαδή: Σὺ Κύριε, ποὺ γνωρίζεις τὶς καρδιὲς ὅλων, φανέρωσε καθαρὰ ἐκεῖνον ποὺ ἐξέλεξες, ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δυό, γιὰ νὰ ἐπωµισθεῖ τὸ ἀξίωµα τῆς ἀποστολικῆς διακονίας. Στὴ συνέχεια ὁ κλῆρος ἔπεσε στὸ Ματθία. Καὶ ἔτσι προστέθηκε στοὺς ἕνδεκα Ἀποστόλους. Ἀπὸ τὴν µετέπειτα ζωὴ τοῦ Ματθία, γνωρίζουµε ὅτι κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Αἰθιοπία, ὅπου καὶ τελείωσε τὴν ζωή του µαρτυρικά.

Οἱ Ἅγιοι 10 Μάρτυρες, Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία, ποὺ µαρτύρησαν στὴ Χάλκη

Τὸ µαρτύριο τῶν Ἁγίων αὐτῶν, ἀναφέρεται στὰ χρόνια του εἰκονοµάχου αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Γ΄. Ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, µὲ διάταγµά του τὸ 728 ἐµπόδισε ὁλοσχερῶς τὴν ἀνάρτηση ἁγίων εἰκόνων, ὄχι µόνο στὶς ἐκκλησίες ἀλλὰ σ΄ ὁποιοδήποτε ἄλλο µέρος. Στὸ διάταγµα αὐτὸ ἀντιστάθηκε ὁ Πατριάρχης Γερµανός, ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς συγκάλεσε συνέδριο καὶ καταδίκασε τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη. Τότε αὐτὸς παραιτήθηκε καὶ δυστυχῶς τὴν θέση του δέχτηκε νὰ πάρει ὁ σύγκελλος καὶ µαθητής του Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος ἄρχισε ἀµέσως νὰ ἐκτελεῖ τὸ αὐτοκρατορικὸ διάταγµα. Τότε κάποιος ἀξιωµατικός, πολὺ προκλητικὰ πῆγε σὲ µία οἰκοδοµὴ ποὺ ἀποτελοῦσε κατὰ κάποιον τρόπο τὰ προπύλαια τῶν ἀνακτόρων, καὶ ὀνοµαζόταν Χαλκῆ Πύλη, διότι ἡ στέγη της ἦταν χάλκινη, καὶ µὲ ἕνα τσεκοῦρι ἄρχισε νὰ ξηλώνει τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἦταν πάνω σ΄ αὐτή. Ἐξοργισµένος ὁ ὀρθόδοξος λαὸς µπροστὰ σ΄ αὐτὸ τὸ ἔγκληµα, ἔριξε τὸν ἀσεβῆ ἀξιωµατικὸ ἀπὸ τὴν σκάλα, πάνω στὴν ὁποία ἦταν, µὲ ἀποτέλεσµα αὐτὸς νὰ σκοτωθεῖ. Τότε ὁ βασιλιὰς ἔστειλε τὴν φρουρά του καὶ σκότωσε πολλοὺς ἀπὸ τὸ ἔντονα διαµαρτυρόµενο πλῆθος. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ δέκα συγκεκριµένοι Μάρτυρες. Τὰ δὲ ὀνόµατά τους ἦταν τὰ ἑξῆς: Ἰουλιανός, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, Ἀλέξιος, Δηµήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος καὶ Μαρία ἡ Πατρικία.

Ὁ Ἅγιος Ἀντωνῖνος (στὰ Μηναῖα γράφεται Ἀντώνιος) ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια

Πατρίδα του ἡ Ἀλεξάνδρεια, ὅπου µὲ ζῆλο κήρυττε δηµόσια τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ βασανίστηκε σκληρά. Στὴν ἀρχὴ τὸν κρέµασαν καὶ ξέσχισαν τὶς σάρκες του. Κατόπιν τὸν ἔριξαν µέσα σὲ ἀναµµένο καµίνι, ὅπου παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή του στὸν Θεό. Τὸ ἅγιο λείψανό του βρέθηκε µέσα στὸ καµίνι ἀπείραχτο, χωρὶς ἡ φωτιὰ νὰ βλάψει οὔτε µία τρίχα ἀπὸ τὰ µαλλιὰ τῆς κεφαλῆς του.

Ὁ Ὅσιος Ψόης

Ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ προσευχόµενος.

Εὕρεσις τῆς Ἀχειροποιήτου Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ στὰ Καµουλιανά

Ἡ ψευδεπίγραφη αὐτὴ διήγηση γιὰ τὴν εὕρεση τῆς ἀχειροποίητης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν εἰδωλολάτρισσα Ἀκυλίνα καὶ µετέπειτα χριστιανὴ (σύµφωνα µὲ τὴν διήγηση), µέσα σὲ κιβώτιο, ἀποδόθηκε στὸν Γρηγόριο Νύσσης, ἀπὸ κάποιον µεταγενέστερο, προκειµένου νὰ δώσει κῦρος σ΄ αὐτή.

Ἀνάµνηση Ἐγκαινίων Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ζωῆς καὶ Ἑσπέρου ἐν τῷ Δευτέρῳ

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βλέπε βιογραφία του τὴν 29η Ἰουλίου.

Ὁ Ὅσιος Γερµανὸς ὁ ἐν Ἀλάσκᾳ

Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς ὀρθοδοξίας, µπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο « Ἅγιοι τῆς Ἀλάσκας», τοῦ Γ.Ε. Πιπεράκη, ἐκδ. Ἑπτάλοφος», Ἀθῆναι.

Τό Συναξάρι εἶναι ἐπιλογή κειμένων ἀπό τό «ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τοῦ κ.Χρ.Τσολακίδη