Η οδός της υπακοής είναι η πιο σύντομη. Και η πιο σωστή. Η υπακοή είναι κάτι, που ξεπερνάει τις φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου. Γι’ αυτό, για την τήρησή της ο Κύριος δίνει την δύναμη. – Στάρετς Βαρσανούφιος