Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Β) Εκκαθαριστικό της Εφορείας.
Γ) Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ.
Δ) Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει).