Home ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιερά Σύνοδος: Η βουδιστικής προέλευσης, νεοφανής οργάνωση Arigatou είναι ασυμβίβαστη προς την...

Ιερά Σύνοδος: Η βουδιστικής προέλευσης, νεοφανής οργάνωση Arigatou είναι ασυμβίβαστη προς την Ορθόδοξη Πίστη

1202
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Εις απάντησιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/14.4.2016 υμετέρας επιστολής, δι’ ης διαπυνθάνεσθε περί της οργανώσεως Arigatou, γνωρίζομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 18ης παρελθόντος μηνός Αυγούστου έ.έ., απεδέχθη την ανατεθείσαν Αυτή σχετικήν εισήγησιν της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων περί της εν λόγω οργανώσεως, συμφώνως προς την οποίαν:

«Η μητρική οργάνωσις Μyochikai, της οποίας θυγατρικόν οργανισμόν αποτελεί το Ίδρυμα Arigatou, ανήκει εις τα νέα ιαπωνικά θρησκευτικά κινήματα βουδιστικής προελεύσεως, τα οποία ανεπτύχθησαν εις την Ιαπωνίαν τον 20όν αιώνα.

Η ιδρύτρια αυτής Μiyamoto Μitsu υπήρξεν αρχικώς ηγετικόν στέλεχος άλλης βουδιστικής θρησκευτικής κινήσεως, της Reiyukai, εξ ης απεχώρησεν το 1950, μετά από σκάνδαλον φοροδιαφυγής και άλλων κατηγοριών και ίδρυσε την νέαν οργάνωσιν Μyochikai το ίδιον έτος, η οποία διδάσκει θέσεις και πρακτικάς της βουδιστικής ιαπωνικής αιρέσεως Νichiren.

Το Ίδρυμα Arigatou ιδρύθη υπό του Takejasu Μiyamoto το έτος 1990 με αφορμήν τα 40 έτη από της ιδρύσεως του βουδιστικού νέου θρησκευτικού κινήματος Μyochikai, ως θυγατρικός οργανισμός του, με σκοπόν ενισχυτικός και διαθρησκειακάς δραστηριότητας, ιδιαιτέρως μεταξύ των παιδιών. Το έτος 2000 το Ίδρυμα Arigatou, εν συνεργασία με την ιαπωνικήν επιτροπήν της UNISEF και την οργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την θρησκεία και την ειρήνη της Ιαπωνίας», ίδρυσαν το «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειών για τα παιδιά»(GNCR), με σκοπόν να ενθαρρύνουν την διαθρησκειακήν εργασίαν και βοήθειαν των παιδιών. Εις το πλαίσιον αυτό εδημιουργήθη το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα εντόνου θρησκευτικού συγκρητισμού.

Εις τα έντυπα της κινήσεως εντοπίζονται σαφή και έκδηλα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού με προμετωπίδα την «πνευματικότητα». Επιπλέον, μαρτυρείται δια προσεκτικώς διατυπωμένου λεξιλογίου, απόπειρα διαφημίσεως και διαδόσεως εξωχριστιανικών πρακτικών και δοξασιών, όπως ο διαλογισμός, εις τα σχολεία.

Εις την ιδίαν συνάφειαν, το 2004, ο Takejasu Μiyamoto ίδρυσε το «Συμβούλιο Διαθρησκειακής Ηθικής Εκπαίδευσης για Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Το Συμβούλιο αυτό καθιέρωσε, το 2008, επί ετησίας βάσεως, την «Παγκόσμια Ήμερα Προσευχής και Δράσης για τα παιδιά», κατά την οποίαν διοργανώνονται δια τα παιδιά από κοινού θρησκευτικαί συναντήσεις και συμπροσευχαί διαφόρων θρησκευτικών κλάδων, προτείνουσαι εν κοινόν κείμενον προσευχής με εξαιρετικώς νεφελώδες και προβληματικόν περιεχόμενον, εξ επόψεως της χριστιανικής πίστεως.

Τοιαύτη διαθρησκειακή συνάντησις επραγματοποιήθη εις το Santo Domingo την 19.11.2015, τη συμμετοχή Χριστιανών, Ιουδαίων, Ινδουιστών, Βουδιστών καθώς και οπαδών παραχριστιανικών και νεοεποχίτικων ομάδων.

Το Ίδρυμα Arigatou συνεργάζεται και μετ’ άλλων ομάδων βουδιστικών αρχών, αι οποίαι ασκούν, κατά δήλωσιν αυτών, λατρείαν προς «την φύση τον Βούδα, πού βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους και τα πράγματα».

Δεν είναι εξ άλλου τυχαίον το γεγονός, ότι η μητρική οργάνωσις Μyochikai, εις την οποίαν ανήκει το Arigatou, όπως επισημαίνεται και εις την ειδικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν, είναι λίαν ενεργή από την πρώτην στιγμήν της ιδρύσεως της εις θέματα ειρήνης και εις διαθρησκειακάς πρακτικάς.

Εις τα έντυπα και τους διαδικτυακούς τόπους της κινήσεως, χρησιμοποιείται προσεκτικόν λεξιλόγιον δια την διαφήμισιν ή και την υπαρκτήν συνεργασίαν της, κατά δήλωσιν αυτών, με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς εις τα πλαίσια ευρύτερων δράσεων διαθρησκειακών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, αι οποίαι αξιοποιούνται υπό της οργανώσεως καταλλήλως δια την επικοινωνιακήν προβολήν της.

Εις το πλαίσιον της στοχοθεσίας και των δράσεων του το Ίδρυμα Arigatou, όπως προκύπτει και εκ των δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, επιδιώκει να υπεισέρχεται εις εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Εις την ιδίαν συνάφειαν επιδιώκεται η συνεργασία και με Εκκλησιαστικούς Φορείς, εις ους προτείνει δράσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις δια θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η ειρήνη, η εκπαίδευσις, η καταπολέμησις των διακρίσεων κ.ά.

Ως εκ τούτου έχοντες υπ’ όψιν ότι:

α) συμφώνως προς την Ορθόδοξον δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας ημών, το πάνσεπτον Πρόσωπον του Θεανθρώπου Κυρίου και η διδασκαλία Του, ως μοναδικά και αναντικατάστατα, δεν επιδέχονται σύνθεσιν ή συμπλήρωσιν δι’ εξωχριστιανικών θρησκευτικών δοξασιών,

β) το Ίδρυμα Arigatou έχει εμφανώς βουδιστικών θρησκευτικόν υπόβαθρον εις την ιαπωνικήν εκδοχήν του, και

γ) καλλιεργεί και προβάλλει έντονα στοιχεία θρησκευτικού συγκρητισμού, είναι αυτονόητον ότι η εν λόγω κίνησις τυγχάνει σαφώς ασυμβίβαστη προς την Ορθόδοξον Πίστιν».

Όθεν, συνιστάται η προσοχή των εκλεκτών λειτουργών του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Μέσην Εκπαίδευσιν, με το υψηλόν αίσθημα ευθύνης το οποίον διακρίνει αυτούς, όπως αποφεύγουν συνεργασίας μετά κινήσεων και σωματείων, τα οποία σχετίζονται με πρακτικάς θρησκευτικού συγκρητισμού.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
Ο Μεθώνης Κλήμης