Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 2018

351
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού

Ἄγγελοί τε καὶ Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Ἐξουσίαι καὶ Κυριότητες, Ἀρχαί τε καὶ Δυνάμεις, Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ὑπὲρ τοῦ κόσμου ἱκετεύσατε

 

Τροπάριον τοῦ Ὄρθρου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ σήμερα, 8η Νοεμβρίου, τή Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων καί Οὐρανίων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων.  Ἀπό τά πολλά χωρία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού ἀναφέρονται στά Ἀγγελικά Τάγματα, ἐπιλέγουμε τήν Ἐπιστολή πρός Ἑβραίους (1, 14), ὅπου ὁ ἱερός συγγραφέας διερωτᾶται ἀναφωνῶντας: «δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἄγγελοι πνεύματα ὑπηρετικά, τά ὁποῖα δέν ἐνεργοῦν ἀπό ἰδικήν των πρωτοβουλίαν, ἀλλ’ ἀποστέλλόνται ἀπό τόν Θεόν εἰς ὑπηρεσίαν δι’ ἐκείνους, πού μέλλουν νά κληρονομοῦν τήν αἰώνιον ζωήν»;

Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἀόρατα ἀγαθά πνεύματα κοντά στόν Θεό καί ἔχουν ὡς ἀποστολή νά ἐκτελοῦν ἄμεσα τίς ἐντολές Του. Ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεό μέ ὁρατή μορφή σέ συγκεκριμένες καί σημαντικές ἱστορικές περιστάσεις, ὅπου πρόκειται νά ἐκτελεστεῖ τό θεῖο θέλημα. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό «Ἄγγελος ἐστίν οὐσία νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, Θεῷ λειτουργοῦσα, κατά χάριν ἐν τῇ φύσει τό ἀθάνατον εἰληφυῖα». Συνεπῶς εἶναι πνεύματα ἄΰλα, οὐράνια, ἀσώματα, ἀθάνατα. Γι’ αὐτό ἀποκαλοῦνται καί οὐράνιες καί ἀσώματες δυνάμεις. Ἐκτελώντας τό θεῖο θέλημα δέν περιορίζονται ἀπό τείχη, πόρτες, κλειδαριές ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐμπόδιο. Καί εἶναι ἀθάνατοι κατά τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἀφ’ ἑαυτῶν.

Ἐπικεφαλῆς τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων εἶναι οἱ ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Γιά τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ ἔχουμε ἀναφορές στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅταν π. χ. ὁ Ἀβραάμ ἑτοιμάζεται νά θυσιάσει τόν Ἰσαάκ. Ἐπίσης στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, στόν Ἠλία, στόν Λώτ, ὅταν θέλησε νά τόν διασώσει ἀπό τήν καταστροφή τῶν Γομόρων, στόν Ἰακώβ κ.λπ. Ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος ὁδήγησε τόν Ἰσραηλιτικό λαό στήν ἔξοδο ἀπό τήν Αἴγυπτο. Τόν Γαβριήλ συναντοῦμε στόν Προφήτη Δανιήλ (8, 16-17), ὅπου ἐξηγεῖ τό ὄνειρο, τό σχετικό μέ τήν τριάδα τῶν βασιλέων. Ἐπίσης στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἀναγγέλλει τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, μέσω τῆς Παναγίας. Ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος πληροφορεῖ τόν Ζαχαρία ὅτι θά γίνει πατέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, 

Καθένας μας ἔχει τόν Ἄγγελό του, συνοδό καί προστάτη στή ζωή του. Ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία μας, ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ὁποίας μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἐκτροπές καί τότε θλίβεται ὁ Ἄγγελός μας. Ἄς προσέξουμε νά μήν τόν λυποῦμε καί ἄς προσευχόμαστε σ’αὐτόν μέ ἁπλότητα καί ἀγαθή διάθεση.   Ἡ Προσευχή πρός τον Ἅγιο Ἄγγελο θεωρεῖται ἔργο τοῦ ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, διαβάζεται στό τέλος τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί ἔχει σέ νεοελληνική ἀπόδοση ὡς ἀκολούθως:

«Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ προστάτης τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί τῆς ταλαίπωρης ζωῆς μου, μή μέ ἀφήσεις μόνο ἐμένα τόν ἁμαρτωλό, οὔτε νά φύγεις ἀπό κοντά μου, Ἐπειδή εἶμαι ἐπιπόλαιος, μήν ἐπιτρέψεις στόν διάβολο νά μέ κυριεύσει, τυραννώντας τό θνητό σῶμα μου. Κράτησε μου ἐσύ τό κακό καί ἐξαντλημένο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τῆς σωτηρίας. Πραγματικά, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού εἶσαι φύλακας καί προστάτης τῆς ἁμαρτωλῆς μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, νά μοῦ συγχωρήσεις ὅσα ἔκανα μέχρι σήμερα καί μέ τά ὁποῖα σέ πίκρανα. Νά μέ προστατεύσεις καί αὐτή τή νύχτα ἀπό κάθε κακή διάθεση τοῦ ἀντιπάλου, ὥστε νά μή λυπήσω τόν Θεό μέ κάποιο λάθος. Νά μεσιτεύεις γιά μένα στόν Κύριο, γιά νά μέ στηρίξει στό σεβασμό μου ἀπέναντί Του καί νά μέ κάνει ἄξιο ὑπήκοο τῆς ἀγάπης Του. Ἀμήν».

Ἄς εἶναι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι προστάτες ὅλων μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας  Ἀλέξιος