Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Τριών Ιεραρχών 2019

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Τριών Ιεραρχών 2019

279
Εγκύκλιος Τριών Ιεραρχών
Εγκύκλιος Τριών Ιεραρχών

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στούς τρεῖς Μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παιδείας μας∙ στούς «φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος». Εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Θεολόγος Γρηγόριος καί ὁ Χρυσόστομος Ἰωάννης. Ἡ ἑλληνική Παιδεία τιμᾷ τούς ἐμπνευστές καί μεθοδικούς ἐφαρμοστές τῆς σύνθεσης τῆς ἑλληνικῆς σοφίας μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός συναντᾶται μέ τόν Οἰκουμενικό Χριστιανισμό, και σμιλευτές αὐτῆς τῆς μεγαλειώδους συνάντησης εἶναι οἱ τιμώμενοι Τρεῖς Ἱεράρχες. Τά κριτήρια τῆς ἐπιλογῆς τους ἦσαν πολλά. Εἶναι καταρχάς ὁ ἀγῶνας τους γιά τήν κατάκτηση τῆς σοφἰας καί τήν μετάδοσή της στόν κόσμο. Εἶναι ἡ πλούσια ποιμαντική διακονία τους. Εἶναι ἀσφαλῶς τό ἀσκητικό τους ἦθος. Καί εἶναι, πάνω ἀπό ὅλα ἡ ἀγάπη τους γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀνέπτυξε ἕνα τεράστιο κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο ἔχουν πρότυπο οἱ κατοπινές σχετικές δομές. Ὅσοι ἀσκοῦν φιλανθρωπία ὁ νοῦς τους τρέχει ἀναπόφευκτα στήν «Βασιλειάδα» τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ἔφτασε στήν κορυφή τῆς ἐμπειρικῆς Θεολογίας, θεωρεῖται ἀπό τούς συστηματικότερους Πατέρες, συνέβαλε καίρια στή διαμόρφωση τοῦ Ὀρθόδοξου δόγματος καί ἀντιμετώπισε τούς αἱρετικούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας. Τά «ἔπη» του θεωροῦνται ὡς ἀριστουργήματα τῆς παγκόσμιας φιλολογίας, ἐφάμιλλα τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος βίωσε μέ τρόπο ἀσκητικό καί μαρτυρικό τό μέγα ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ἀντιμετώπισε μέ θᾶρρος τήν κοσμική ἐξουσία καί ὑπέστη διωγμούς, στή διάρκεια τοῦ τελευταίου παρέδωσε στόν Κύριο τήν ἁγία ψυχή του. Παράλληλα ἀναδείχτηκε θαυμάσιος κοινωνικός ἀναμορφωτής, πρότυπο κάθε κοινωνικοῦ ἐργάτη. Καί οἱ Τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί διάκονοι τοῦ λαοῦ Του. Προσευχήθηκαν θερμά στόν Ὕψιστο, καθάρισαν τήν ὕπαρξή τους καί κάλεσαν μέσα τους τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο τούς χαρίτωσε καί τούς κατέστησε Ἀξίους Ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μαζί μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή ὑπηρέτησαν πιστά τόν λαό καί ἔδωσαν ἀφειδώλευτα τήν ἀγάπη τους πρός ὅλους. Δέν περιορίστηκαν σέ εὐχές καί ὑποδείξεις, ἀλλά διακόνησαν συστηματικά τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἐξασφαλίζοντας τήν ἐπιβίωση τῶν ἐμπερίστατων τῆς κοινωνίας.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς ἱεράρχες ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τή νεολαία, δίνοντας ἀφενός παράδειγμα προσωπικοῦ ἀγῶνα, ἀφήνοντας ἀφετέρου  σωτήριες παρακαταθῆκες γιά τούς νέους ὅλων τῶν ἐποχῶν, σέ ἐκείνους πού θέλουν στ’ ἀλήθεια νά προκόψουν, εὐτυχισμένοι σέ τούτη τή ζωή, καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνιότητας. Παίρνουμε ἐνδεικτικά τήν προτροπή τοῦ Μ. Βασιλείου πρός τούς νέους, ἀφοῦ τονίσουμε πώς δέν ἔλειπαν καί τότε οἱ ζηλωτές πού δεν ἤθελαν νά ἀκούσουν οὔτε τό ὄνομα ἀρχαίου σοφοῦ:  «Νά συναναστρέφεστε τούς λόγιους καί τούς ἀρχαίους ἄνδρες, ἀλλά μήν παραδώσετε μέ μιᾶς, σάν τό πλοῖο, τά πηδάλια τῆς σκέψης σας καί νά τούς ἀκολουθεῖτε ὅπου καί ἄν σᾶς ὁδηγήσουν, ἀλλά νά δέχεσθε ἀπό αὐτούς ὅ,τι εἶναι χρήσιμο, νά γνωρίζετε τί πρέπει νά παραβλέπετε… Προετοιμαστεῖτε γιά τόν μεγάλο σας ἀγῶνα. Νά συναναστρέφεστε μέ ποιητές, λόγιους καί ῥήτορες καί μέ κάθε ἄνθρωπο ἀπό  τούς ὁποίους πρόκειται νά προέλθει κάποια ὠφέλεια» (Πρός τούς Νέους, ΕΠΕ 7, 2).

Καλό κουράγιο στούς δασκάλους
Καλή πρόοδο στούς μαθητές

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Νικαίας  Ἀλέξιος