Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2018

284
Εγκύκλιος Χριστουγέννων
Εγκύκλιος Χριστουγέννων

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς εὐφραινέσθωσαν.
Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν
ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις»

 

(Ἰδιόμενον τῆς Λιτῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Αὐτές τίς εὐλογημένες ἡμέρες, εὐχόμαστε στούς συνανθρώπους μας «Καλά Χριστούγεννα»! Καί ἡ εὐχή μᾶς γεμίζει χαρά καί αἰσιοδοξία, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό μιά Οὐράνια διαβεβαίωση, «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ ὅς ἐστί Χριστός Κύριος»! (Λκ. 2, 11). Τό θαῦμα πού ὁ Ἴδιος ὁ Θεός πρῶτος ἐξήγγειλε μέ τό Πρωτευαγγέλιο, τό κήρυξαν οἱ Προφῆτες, τό ψιθύρισαν οἱ σοφοί καί τό ἀνέμενε ὁ κόσμος, γίνεται  ὁρατή πραγματικότητα.

Ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει ἀναίρεση τῆς πτώσης καί ἔναρξη ἀποκατάστασης τοῦ ἀνθρώπου στό “ἀρχαῖον κάλλος”. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατοῦσε νά ἀνέβει στήν ἀρχική του θέση, κατεβαίνει ὁ Θεός, γιά νά  τόν ἀνεβάσει στήν τιμητική θέση γιά τήν ὁποία προορίστηκε ἐξαρχῆς. Σύμφωνα μέ τόν Μέγα Βασίλειο, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ἡ γενέθλια ἡμέρα ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους». Καί εἶναι γενέθλια ἡμέρα, γιατί δίνεται ἡ εὐκαιρία τῆς ἀναγέννησης τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ φωτισμοῦ  καί ἀκόμη τῆς θέας τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας τή διαβεβαίωση ὅτι «ἐάν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι» (Α΄ Ἰω. 3, 2).

Μέ τήν ἐνσάρκωση ὁ Θεός ἐπιδιώκει νά ἐπανασυνδεθοῦμε μαζί Του καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς Βασιλείας Του. Ἐφεξῆς ἔχουμε τήν Εἰκόνα πρός τήν Ὁποία ἀτενίζουμε καί ἡ ὁποία μᾶς ἑλκύει σάν μαγνήτης. Εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός σαρκωμένος, καί στή συνέχεια ταλαιπωρημένος καί μάρτυρας, κατά τό ἀνθρώπινο, μέ σκοπό νά μᾶς σώσει. «Στοχαστῆτε, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, τί σημαίνει νὰ κατεβεῖ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχει πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ γύρω του ὅλη του τὴν λάμψη. Ὡστόσο, συνέβη κάτι πιὸ θαυμαστὸ ἀκόμα. Εἰσῆλθε ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης στὴ σάρκα μας, ἀφοῦ κατέβηκε στὴ γῆ».

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ “Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν” καί ἡ ἀφετηρία τοῦ σταθεροῦ ἐτήσιου λειτουργικοῦ κύκλου. Εἶναι τό Μέγα καί τό ὑπεράνω πάσης λογικῆς γεγονός, πού ἀναγκάζει τόν Μ. Βασίλειο νά ἀναφωνήσει: «Δέν εἶναι ἐκπληκτικόν, ὅτι ὁ Θεός εἶναι Μέγας. Τό γεγονός πού ἐξέπληξε τούς ἀγγέλους εἶναι ὅτι ὁ Παντοδύναμος καί Ἀχώρητος Θεός ἔγινε τόσο μικρός. Ἐκένωσε ἑαυτόν καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἀκόμη τό πλέον  συνταράσσον τίς εὐγνώμονες καρδιές, εἶναι ὅτι γίνεται ἕνα ψίχουλο, ἕνα ἐλάχιστο κομμάτι ὕλης, ἕνα Νήπιο, προκειμένου νά προσφερθεῖ στόν ἄνθρωπο καί νά τόν καταστήσει καί αὐτόν Θεόν».

Σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ» (Α΄ Ἰω. 4, 9). Ὅλη ἡ εὐλογημένη αὐτή διαδικασία εἶναι προϊόν ἄπειρης καί ἀνέκφραστης ἀγάπης, δεδομένου ὅτι καί «ὁ Θεός Ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ἰω. 4, 8) καί δέν θά μποροῦσε νά ἰσχύσει κάτι ἄλλο στή σχέση Του μέ τόν ἄνθρωπο καί τήν ὅλη Δημιουργία.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

ὑπόβαθρο καί ἀφετηρία τῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας αὐτῶν τῶν ἡμερῶν εἶναι ἡ ἀγάπη. Καί ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά ἀρκεῖται σέ δηλώσεις μόνο, ἀλλά νά εἶναι ἔμπρακτη καί ἀφειδώλευτη. Τήν ἀγάπη αὐτή χρειάζονται τά μέλη τῆς κάθε οἰκογένειας, τά παιδιά καί οἱ νέοι μας, οἱ γέροντες καί ἀνήμποροι ἀδελφοί, ὅλος ὁ κόσμος γύρω μας. Ἀσφαλῶς μᾶς ἀνησυχεῖ ὁ ταραγμένος κόσμος, οἱ θλιβερές καθημερινές εἰδήσεις, οἱ ἀπειλές πολέμων καί τόσα ἄλλα θλιβερά τοῦ κόσμου. Ἴσως δέν μποροῦμε νά παρέμβουμε σέ ὅλα αὐτά. Μποροῦμε ὅμως νά προσευχόμεθα, νά δίδουμε χαμόγελο ἐλπίδας στούς γύρω καί τότε τά Χριστούγεννα θά εἶναι χαρούμενα καί εὐλογημένα, ὅπως ἀκριβῶς τά θέλει ὁ Θεός γιά ὅλους μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας  Ἀλέξιος