Όλα προέρχονται από τη δικαιοσύνη και την πρόνοια του Θεού, γι’ αυτό ο πιστός να μην επιδιώκει την εκπλήρωση του δικού του, αλλά του θείου θελήματος