Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων – (2019)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων – (2019)

405
Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2014
Εγκύκλιος Χριστουγέννων

«Ὁ Πατὴρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο·
καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα…!»

(Στιχηρό τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἑορτάζουμε σήμερα τό ἐξαίσιο θαῦμα, τό ὁποῖο συνέβη πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια καί σφράγισε ἀνεξίτηλα τήν πορεία ὅλου τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πού συνιστᾷ τήν ἀπαρχή τῆς διαδικασίας γιά τή λύτρωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους καί ὁλόκληρης τῆς κτίσεως. Στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνο πού προειπώθηκε στήν Ἐδέμ καί ὀνομάζεται Πρωτευαγγέλιο (Γεν. 3, 14-15).

“Συγκαταβαίνοντας ὁ Σωτήρας στό ἀνθρώπινο γένος, καταδέχτηκε νά σαρκωθεῖ καί νά περιβληθεῖ τά σπάργανα”, λαμβάνοντας δούλου μορφή.  Ἀφοῦ ἐξήγγειλε ἐξαρχῆς, ἀπό τήν ἴδια τή στιγμή τῆς πτώσης, τή μοναδική Του πρόνοια γιά τόν ἄνθρωπο, συντήρησε τήν ἐλπίδα αὐτή μέσῳ τῶν Προφητῶν καί τήν ἔκανε πραγματικότητα, ὅταν «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. 4, 4). Τό ἔκανε ἀπό ἀγάπη πρός τά πλάσματά Του∙ τό ἔκανε γιά νά μετάσχουν καί οἱ ἄνθρωποι τῆς Θείας Μακαριότητας καί νά γίνουν πολῖτες τῆς ἄφθαρτης Αἰωνιότητας.

Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀνέμεναν διακαῶς καί οἱ ἀρχαῖοι σοφοί, ἀκόμη καί οἱ ἐξωβιβλικοί λαοί, ἐπηρέασε τούς ἀνθρώπους σέ ὅλη τή γῆ  καί ἐπέδρασε καίρια στήν ἐξέλιξη τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ἐφεξῆς τό σημεῖο ἀναφορᾶς εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅ,τι συνέβη πρίν εἶναι τό πρό Χριστοῦ”π.Χ. καί ὅ,τι ἀκολούθησε στή συνέχεια εἶναι τό “μετά Χριστόν”μ.Χ.. Ἡ προηγούμενη περίοδος ἦταν τῆς ἐναγώνιας προσμονῆς καί τῆς ἐγκαρτέρησης, ἐνῶ ἡ καινούρια ἐποχή εἶναι ἐκείνη τῆς πλησμονῆς τῆς Χάριτος, “τῆς βεβαίας  ἐλπίδας” (Ἑβρ. 6, 18-19), πού δέν διαψεύδεται, δέν αἰωρεῖται, ἀλλά γίνεται πράξη καί ἐπιφέρει τήν σωτηριώδη ἀλλαγή στούς πιστούς, καθιστώντας τους ὑποψήφιους πολῖτες τοῦ Οὐρανοῦ.

Τό ὑπερφυές Μυστήριο διακόνησε σεμνά καί ἀθόρυβα ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἐκείνη ἑτοιμάστηκε γιά ἀρκετά χρόνια μέσα στόν Ναό τῶν Ἱεροσολύμων, Ἐκείνη δέχτηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος Τῆς μετέφερε τήν ἐπιλογή τοῦ Οὐρανοῦ, νά γίνει τό “Δοχεῖο τῆς Χάριτος”, γιά νά δεχτεῖ στούς κόλπους Της τόν Ἀχώρητο. Καί γίνεται ἐφεξῆς ἡ Παναγία μας Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Βασιλέα τῶν Οὐρανῶν κατά σάρκα, ἀλλά μαζί καί Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ὅλοι ἔχουμε πλέον τή σαρκική μάνα μας, τήν ὁποία ἀγαπᾶμε καί σεβόμαστε, κι ἔχουμε πάνω ἀπό ἐκείνη, τήν Παναγία Μητέρα, ἰσχυρή Πρέσβειρα πρός τόν Θρόνο τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς Θείας Δικαιοσύνης.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Σήμερα, ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ὁ Λόγος “Σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν” (Ἰω. 1, 14). Εἶναι πιά μαζί μας, εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς Ἱστορίας, εἶναι ὁ Ἄρχοντας τῆς ζωῆς μας, ὁ Κυρίαρχος τῆς πορείας καί ὁ ἀρωγός τῶν ὀνείρων καί τῶν ἐπιδιώξεών μας. Ὡστόσο, ὅλες αὐτές οἱ δωρεές εἶναι δυνάμει, γιατί ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία μας. Ἡ ἐπιλογή εἶναι δική μας, γιά τήν Πίστη καί τήν πράξη μας. Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ Τόν ἔκανε ἄνθρωπο, ὅμοιο μέ μᾶς. Καλούμαστε νά ἐξελίξουμε τή δική μας φιλανθρωπία. Νά μοιραστοῦμε τή χαρά καί τή θλίψη μέ τούς ἄλλους, νά σκουπίσουμε δάκρυα, νά ἐνισχύσουμε ἐλπῖδες, νά μοιραστοῦμε τή ζωή μας μέ ἐκείνους πού δυσκολεύονται ποικιλότροπα. Ὅλα αὐτά σημαίνουν γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέσα μας. Σάν γεννηθεῖ καί θρονιαστεῖ ὁ Χριστός μέσα στήν ὕπαρξή μας, ἐμεῖς μέν θά εἴμαστε πολύ καλύτερα καί ὁ κόσμος μας θά εἰρηνεύσει, ὅπως ἐξήγγειλαν οἱ Ἄγγελοι στή Βηθλεέμ.

Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ  Νικαίας  Ἀλέξιος