Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Τριών Ιεραρχών 2020

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Τριών Ιεραρχών 2020

362
Εγκύκλιος Τριών Ιεραρχών
Εγκύκλιος Τριών Ιεραρχών

«Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία, τὴν σεπτὴν πανήγυριν, τῶν Διδασκάλων τῶν τριῶν· καὶ γὰρ αὐτοὶ ἐστερέωσαν, τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν θείοις δόγμασιν»
(Κάθισμα τῆς ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία προβάλλει σήµερα τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, Ποιµένες τῆς Ἐκκλησίας καί παράλληλα διδασκάλους τῶν νέων καί διαχρονικά πρότυπα µίµησης. Τούς θέτει “ἐπί τήν λυχνίαν”, γιά νά φωτίζουν τά ὄνειρα τῶν νέων µας, τῶν σπουδαστῶν καί µαθητῶν, ἀλλά καί τῶν δασκάλων τους, προκειµένου ἡ νέα γενιά νά ἀναδειχθεῖ καλύτερη καί τό µέλλον τῆς Πατρίδας µας νά εἶναι φωτεινότερο καί δηµιουργικότερο.

Οἱ νέοι ἔχουν τήν τάση νά ἐντυπωσιάζονται ἀπό τά πολλά ἀστραφτερά πού τούς προσφέρονται µέσῳ τῆς διαφήµισης, ἡ ὁποία καταδυναστεύει µικρούς καί µεγάλους, ἐµποδίζοντάς τους νά συλλογιστοῦν καί νά πάρουν τίς σωστές ἀποφάσεις γιά τή ζωή τους. Καί τό τραγικό τῆς ὑποθέσεως εἶναι τοῦτο: Ὅταν ἀντιλαµβανόµαστε τό λάθος µας, ὅταν συνειδητοποιοῦµε ὅτι “πήραµε τή ζωή µας λάθος”, εἶναι συνήθως ἀργά.

Oἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες σπούδασαν πολύ καί µυήθηκαν σέ ὅλες τίς ἐπιστῆµες. Κατέκτησαν τίς ἄλπειες κορυφές τῆς γνώσεως καί φιλοσόφησαν τήν ζωή. Μέ τά πολλά καί σπουδαῖα συγγράµµατά τους καλοῦν τούς νέους ὅλων τῶν ἐποχῶν νά ἐνστερνιστοῦν τίς ἀλήθειες πού ἐκεῖνοι ἀνακάλυψαν καί ὑπηρέτησαν, κι ἔγινε ἡ ζωή τους “φῶς τοῦ κόσµου” καί “ὁδός ἀρετῆς” καί εὐτυχίας γιά τούς ἴδιους καί τό περιβάλλον τους στόν παρόντα κόσµο, µαζί καί ἐλπίδας γιά τήν προσδοκία τῶν µελλόντων.

Καλούµαστε συνεπῶς, ὄχι ἁπλῶς νά τούς ὑµνήσουµε, ἀλλά καί νά τούς µιµηθοῦµε ὡς ἄτοµα καί ὡς λαός, ἄν θέλουµε νά ἐπιβιώσουµε πνευµατικά στούς δύσκολους καιρούς πού βιώνουµε. Ὑπῆρξαν φωστῆρες τρισµέγιστοι, γι’ αὐτό καί ἀξεπέραστοι στούς αἰῶνες. Φιλοσοφοῦσαν πάνω στήν πραγµατικότητα τῆς ζωῆς καί κατέληξαν σέ συµπεράσµατα θαυµάσια πού ἔχουν διαχρονική ἰσχύ. Οἱ ἀπόψεις τους ἔχουν κῦρος διαχρονικό, ἀγγίζοντας τόν ἄνθρωπο, σέ κάθε ἐποχή.

Ἑστιάζοντας περισσότερο στούς µαθητές καί µαθήτριες τῆς Γ΄ τάξης τοῦ Λυκείου, θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι µετέχω τῆς ἀγωνίας σας, ἄλλωστε ὅλοι περάσαµε ἀπό τό ἴδιο µονοπάτι. Πάντως νά γνωρίζετε ὅτι τίποτε δέν χαρίζεται στή ζωή· ὅλα κατακτῶνται µέ ἀγῶνα καί µεθοδική ἐργασία. Πρέπει νά θυσιάσετε κάποια πράγµατα, πρωτίστως, νά βάλετε πρόγραµµα στή µελέτη καί στή ζωή σας γενικότερα, γιά νά ἑτοιµαστῆτε γιά τή δοκιµασία πού σᾶς ἀναµένει τόν προσεχῆ Ἰούνιο.

Ἀγαπητοί µου ἐκπαιδευτικοί, παιδιά µου,

Ἔχει εἰπωθεῖ πώς «ὁ µέτριος δάσκαλος µιλάει, ὁ καλός δάσκαλος ἐξηγεῖ, ὁ ἐξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ὅλοι ἀσκοῦν τό ἔργο τους, ἀλλά µονάχα ὁ µεγάλος δάσκαλος ἐµπνέει» (William Arthur Ward, Ἀµερικανός, 1921-1994). Δῶστε αὐτή τήν ἔµπνευση στούς µαθητές σας, ὑπερβαίνοντας τά πολλά καί ποικίλα ἀρνητικά τῶν συνθηκῶν ἐργασίας σας. Ἀναλογιστεῖτε ὅτι ὅλοι µιλᾶµε γιά ἕνα καλό Δάσκαλο πού εἴχαµε στή µαθητική µας ζωή καί φιλοδοξῆστε νά γίνετε σεῖς αὐτός ὁ καλός Δάσκαλος τῶν µαθητῶν σας. Σεῖς, ἀγαπηµένοι µαθητές καί µαθήτριες, ἀγωνιστῆτε µεθοδικά, χωρίς γνωστικά καί χρονικά κενά, ὥστε νά ὑλοποιήσετε τά εὐγενῆ ὄνειρά σας. Στόν δύσκολο, ἀλλά καί ἐνθουσιώδη ἀγῶνα σας, σᾶς συνοδεύει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ πρεσβεία τῶν τιµωµένων σήµερα Ἁγίων Τριῶν Ἱεραχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, µαζί µέ τίς προσευχές µου.

Καλή δύναµη στόν ἀγῶνα σας
καί καλή πρόοδο στίς σπουδές σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος