Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Υπαπαντής 2020

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Εορτής Υπαπαντής 2020

389
Εγκύκλιος Υπαπαντής

«Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία, τὴν σεπτὴν πανήγυριν, τῶν Διδασκάλων τῶν τριῶν· καὶ γὰρ αὐτοὶ ἐστερέωσαν, τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν θείοις δόγμασιν»
(Κάθισμα τῆς ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τιμᾷ σήμερα τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου μας, τόν Σαραντισμό τῆς Μητέρας καί τοῦ Παιδιοῦ, τάξη πού ἰσχύει ὥς σήμερα.

Ὑπαπαντή σημαίνει τήν προϋπάντηση τῆς Βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας  Θεοτόκου, ἀπό τόν Γέροντα Συμεών καί τήν Προφήτιδα Ἄννα. Ἦταν χρέος νομικό τοῦ Μνήστορος Ἰωσήφ καί τῆς Θεοτόκου Μαρίας νά τηρήσουν καί αὐτή τήν ἐπιταγή τοῦ νόμου.

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς διασώζει ὅτι στόν Γέροντα Συμεών δόθηκε ἀποκάλυψη ὅτι δέν θά ἀποθάνει πρίν ἰδεῖ μέ τά μάτια του τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου. Τώρα ἀξιώνεται νά δεῖ καί νά βαστάσει στήν ἀγκαλιά του τόν Σαρκωθέντα Θεό. Εὐλογεῖται νά προσεγγίσει καί ὑλικά τό Μέγα Μυστήριο τοῦ Αἰωνίου, πού ἔχει ἤδη εἰσέλθει στή ῥοή τοῦ χρόνου.

Ὁ δίκαιος Συμεών εὐλόγησε τήν Θεοτόκο καί τόν Ἰωσήφ καί στράφηκε κατόπιν πρός τήν Παναγία Μητέρα, λέγοντάς Της δύο προφητεῖες. Μέ τήν  πρώτη ἀναφέρεται στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ: «Ἰδού Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Μέ τήν δεύτερη ἐνημερώνει τήν  Θεοτόκο ὅτι θά περάσει ῥομφαία ἀπό μέσα Της.

Ὁ Σαρκωμένος θά ταράξει τά “βαλτωμένα νερά”“Καθεύδοντες” ἦσαν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ὅπως εἶχε διαπιστώσει ὁ σοφός Σωκράτης. Καί ὁ ἴδιος ἀνέμενε Ἐκεῖνον πού θά εὐσπλαχνιζόταν τούς ἀνθρώπους καί θά τούς ἔβγαζε ἀπό τό σκοτεινό τέλμα, πού βίωναν μέ κατάθλιψη. Ὁ Χριστός θά ἐξαναστήσει στό παρόν τούς ταλαιπωρημένους καί ἀπελπισμένους τῆς ζωῆς. Καί θά ἀναστήσει στό μέλλον ἐκείνους πού πιστεύουν στόν Ἴδιο καί στήν αἰώνια Βασιλεία Του. Ἐκεῖνος ἔρχεται κοντά μας μέ τή Σάρκωσή Του. Ἐκεῖνος ἔρχεται στόν καθένα καί μᾶς καλεῖ στόν φωτεινό Του δρόμο: «Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω» (Ἀποκ. 3, 20), μᾶς δηλώνει ὁ Ἴδιος καί τό ἐπαναλαμβάνει καθημερινά μέσῳ τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας.

Ὅμως ὑπάρχουν πάντοτε οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν τό σκοτάδι καί ἀπεχθάνονται τό φῶς, γιατί ὁ φωτισμός θά φανερώσει τά ἔργα τους (Ἰω. 3, 20). Ἐκεῖνοι στρέφονται κατά τοῦ Φωτός τοῦ Ἀληθινοῦ, πού φωτίζει τόν κάθε ἄνθρωπο, καί “θέλει νά σωθοῦν ὅλοι καί νά κατανοήσουν τήν ἀλήθεια” (Α΄ Τιμ. 2, 4).

Ὑπάρχει, ὡστόσο, καί τό εὐλογημένο λεῖμμα, αὐτό πού ἐπιζητεῖ τήν ἀλήθεια καί στρέφεται εὐλαβικά πρός τό “Ἱλαρόν Φῶς”. Ἐκεῖ στηρίζουν τήν ἐλπίδα τους καί μέ τή βοήθεια αὐτῆς τῆς Ἔλλαμψης ἀνατρέφουν τά παιδιά τους καί ὑπηρετοῦν τήν κοινωνία ἀπό ὅποια θέση κατέχουν. Ἔτσι ὁ Χριστός γίνεται «Σημεῖον Ἀντιλεγόμενον», ὑβριζόμενος καί ὑμνούμενος εἴκοσι αἰῶνες ὥς τώρα καί προφανῶς ἕως τῆς συντελείας.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Οἱ  γυναῖκες πού εὐτύχησαν καί εὐλογήθηκαν νά γίνουν μητέρες συνειδητοποιοῦν τό μεγαλεῖο τῆς μητρότητας καί βιώνουν τή συγκίνηση, ὅταν κρατοῦν στήν ἀγκαλιά τους ὅ,τι ὀμορφότερο ἔχει ὁ κόσμος. Τούτη ἡ χαρά προάγεται καί ἰσχυροποιεῖται ὅταν χαλκεύεται κάθε μέρα καί ἰσχυρότερος δεσμός μέ τήν Ἐκκλησία. Τά παιδιά πού ἀνατρέφονται “ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου” (Ἐφ. 6, 4) εἶναι τά μόνα πού δίνουν ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο κόσμο. Τά ἄλλα μᾶς τρομάζουν μέ τίς λαθεμένες ἐπιλογές τους, πού εἶναι ἡ τάση αὐτοκαταστροφῆς, κάτι πού διαπιστώνεται καθημερινά σέ ὅλο τόν κόσμο.

Ἐμεῖς, ἄς συμπορευθοῦμε μέ τόν Δίκαιο Συμεών καί τήν προφήτιδα Ἄννα. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Κύριο γιά τή μεγάλη Του εὐεργεσία πρός τό ἀνθρώπινο γένος καί στόν καθένα ἀπό μᾶς. Τό  ἀντιλεγόμενο σημεῖο, ἄς γίνει γιά μᾶς Σημεῖο Ὁμολογούμενο εὐλαβικά, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός θά παραβλέψει τίς ἀστοχίες μας καί θά μᾶς καλέσει  στή Βασιλεία Του.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος