Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

107

«Ὥσπερ ἑπτά, σάλπιγγες Ἱεριχούντια, εἰς ἑβδόμην, τείχη κατηδάφισαν, περιδρομήν, οὕτως αἱ ἑπτά, Σύνοδοι πᾶν στῖφος, κατὰ Θεοῦ ἐπαιρόμενον, κατήγαγον εἰς χάος, συνδρομὴν εἰς ἑβδόμην, τῶν εὐήχων σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εἶναι γνωστή ἀπό τήν Ἱερά Ἱστορία ἡ πτώση τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Τό γεγονός συνέβη τό ἔτος 1400 π. Χ. καί ἡ κοσμική ἐπιστήμη συμφωνεῖ μέ τήν Ἱερά Διήγηση, ὡς πρός τή χρήση τῶν ἑπτά σαλπίγγων καί τή διάρκεια τῶν ἡμερῶν. Ἀδυνατώντας κάποιοι νά δεχτοῦν τό θαῦμα, ὑποστηρίζουν παράλληλη ἐκσκαφή τῶν θεμελίων.

Ὁ ἀριθμός «ἑπτά» εἶχε ἀνέκαθεν ἱερότητα στήν ἱστορία τῆς σωτηρίας. Ἐνδιαφέρουσα ἡ Ἑπταήμερος Δημιουργία, οἱ ἑπτά ἡμέρες εὐδαιμονίας καί οἱ ἀντίστοιχες πείνας στήν Αἴγυπτο ἡ Ἑπτάφωτος Λυχνία, ἡ ἑπταήμερος κύκλωση τῆς Ἱεριχοῦς, μέ συνοδείᾳ ἑπτά σαλπίγγων. Στήν Καινή Διαθήκη υἱοθετεῖται ὁ ἀριθμός «ἑπτά», μέ τήν ἑβδομηκοντάκις ἑπτά συγχώρηση, μέ τούς ἑπτά λόγους τοῦ Κυρίου στόν Σταυρό, μέ τούς ἑπτά Διακόνους καί μέ πληθώρα ἀναφορῶν στήν Ἀποκάλυψη. Καί ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νά κρατεῖ τόν ἀριθμό στά ἑπτά θανάσιμα ἁμαρτήματα, στά ἑπτά Μυστήρια κ.ἄ., μέ κατακλεῖδα τήν Ἑβδόμη Οἰκουμενική Σύνοδο, τήν Ὁποία τιμοῦμε σήμερα.

Ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Σπορέα εἶναι ἐξόχως διδακτική γιά τούς πιστούς. Καταρχάς Σπορέας εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Ἐκεῖνος ὡμίλησε μέσῳ τῶν Προφητῶν στήν Παλαιά Διαθήκη, μέσῳ τῶν Ἀποστόλων μετά τήν Ἁγία Πεντηκοστή, μέσῳ τῶν Ἱεραρχῶν σήμερα καί μέσῳ τῶν Ἱεροκηρύκων πού ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. Ὁ Σπόρος τοῦ Θεοῦ σπείρεται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι ὁ Γεωργός καί ἐμεῖς τό χωράφι Του. Ὁ Ἴδιος Γεωργός, ὁ ἴδιος καιρός, ὁ ἴδιος χρόνος, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα διαφορετικό.

Μιά ὁμάδα ἀποδεκτῶν ἔχουν καρδιά σκληρή σάν ἀσφαλτοστρωμένος δρόμος. Δέν θέλουν νά ἀκούσουν, δέν τούς συγκινεῖ τίποτε. Εἰρωνεύονται κάθε λυτρωτικό μήνυμα, συνήθως πρίν φτάσουν στό γῆρας.

Μιά δεύτερη ὁμάδα ἔχουν σκληρή ὕπαρξη, μέ ποικίλες πέτρες καί ἄλλα σκληρά ὑλικά. Ὑποτυπώδης εἶναι ἡ βλάστηση στή σκληρή τους καρδιά καί ὅ,τι βλαστήσει πρόσκαιρα ξηραίνεται γρήγορα.

     Ἡ τρίτη κατηγορία εἶναι μπερδεμένη. Τά βλαστάρια πνίγονται ἀπό τίς τσουκνίδες. Τίς στιγμιαῖες ἀνατάσεις ἀκυρώνουν οἱ ἀγωνιώδεις φροντίδες γιά ἀπόκτηση περισσότερων ἀγαθῶν, γιά δημοσιότητα, γιά τήν ὑπεροχή ἔναντι τῶν ἄλλων. Τά ἀγκάθια τελικά ἐπικρατοῦν.

Εὐτυχῶς ὑπάρχει πάντα τό ἐκλεκτό λεῖμμα, πού προσφέρει καρποφόρα γῆ, ἕτοιμη νά δεχθεῖ Οὐράνια μηνύματα καί νά τά ἀξιοποιήσει γιά τήν ἐδῶ εἰρηνική πορεία καί γιά τήν ἐλπιζόμενη Οὐράνια Πολιτεία, τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

 Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

      Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅρισε τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως ὡς ἡμέρα ἔναρξης τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.Σέ πολλές Ἐνορίες ἔχει γίνει ἡ ἔναρξη, ἀλλά ἡ σημερινή μέρα καλεῖ τόν καθένα καί τήν καθεμιά νά ἀνταποκριθεῖ στήν Κλήση τοῦ Θεοῦ. Προφανῶς ἡ εὐθύνη δέν ἀνήκει μόνο στά παιδιά καί στούς νέους μας∙ ἀνήκει πρώτιστα στούς γονεῖς, στούς παπποῦδες καί γιαγιάδες. Τό μήνυμα εἶναι σαφές: Φέρτε τά παιδιά σας στά Κατηχητικά Σχολεῖα. Κάντε το γρήγορα, ἀπό νηπιακή ἡλικία. Φροντίστε τή σωματική ἀνάπτυξή τους ἀλλά καί τήν πνευματική τους πορεία∙ ὅσο νωρίτερα γίνει αὐτό, τόσο ἀσφαλέστερο θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα. «Σέ σᾶς δόθηκε νά γνωρίζετε τά μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 8,10), δηλώνει ὁ Κύριος στούς Μαθητές Του καί τό λέει καί σέ μᾶς διαρκῶς. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ∙ μήν ἀμελήσουμε, ἀδελφοί μου.

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ὁ Νικαίας   Ἀ λ έ ξ ι ο ς