Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

112
Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου
Εγκύκλιος Εισοδίων της Θεοτόκου

«Σήμερον, ὁ Ναός ὁ ἔμψυχος τοῦ Μεγάλου Βασιλέως,
ἐν ναῷ εἰσέρχεται αὐτῷ ἑτοιμασθῆναι εἰς θείαν κατοίκησιν.
Λαοί ἀγαλλιᾶσθε»

Μία ἀπό τίς σπουδαιότερες Θεομητορικές ἑορτές τοῦ ἔτους εἶναι τά ἱερά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἡ σημασία τῆς ἑορτῆς εἶναι μεγάλη, καί τοῦτο γιατί ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας.

Ὅπως γνωρίζουμε, οἱ εὐσεβεῖς σύζυγοι Ἰωακείμ καί Ἄννα ἀδυνατοῦσαν νά τεκνοποιήσουν καί αὐτό σήμαινε διπλό πόνο γι’ αὐτούς. Ἦταν ἀφενός μιά στέρηση πού δύσκολα ἀνέχεται τό κάθε ζευγάρι, ἰδίως σέ κλειστές κοινωνίες, ὅπου τή στέρηση συνοδεύει ἡ κοινωνική ἀπαξίωση. Καί ἦταν ἀφετέρου μιά σοβαρή διάψευση ἐλπίδας νά γίνουν ἐκεῖνοι προπάτορες τοῦ Ἀναμενόμενου Μεσσία. Οἱ εὐσεβεῖς Ἰσραηλῖτες μελετοῦσαν τίς Γραφές καί γνώριζαν τίς προφητεῖες, ὅτι ὁ Κύριος ἔρχεται καί τό ἔργο τῆς σωτηρίας, πού εἶχε προεξαγγελθεῖ ἤδη ἀπό τήν Παρακοή, ἀρχίζει νά λαμβάνει σάρκα καί ὀστᾶ. Θερμές, λοιπόν, οἱ δεήσεις τοῦ ἱεροῦ ζεύγους, νά τούς δώσει ὁ Θεός ἕνα παιδί. Ὁ Κύριος εἰσήκουσε τίς προσευχές καί ἡ ὄμορφη Κόρη ἔδωσε φῶς καί χαρά στό σπιτικό τους.

Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα δέν ἦσαν ἐγωιστές καί κατακτητικοί. Γνώριζαν ὅτι τό παιδί τους εἶναι πρώτιστα παιδί τοῦ Θεοῦ. Καί σήμερα συναντοῦμε εὐσεβεῖς γονεῖς, πού στό ἐρώτημα, πόσα παιδιά ἔχετε, ἀπαντοῦν αὐθόρμητα, τόσα… τοῦ Θεοῦ∙ ἔχουν δηλαδή ἀποδεχτεῖ τήν ἀλήθεια ὅτι τά παιδιά τους δέν εἶναι δικά τους, εἶναι δῶρο Θεοῦ.

Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα εἶχαν ὑποσχεθεῖ νά ἀφιερώσουν στόν Θεό τό παιδί τους, διακονώντας τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἀπόλαυσαν τήν ὄμορφη Κόρη τρία χρόνια καί μετά, ἀπογαλακτισμένη καί σωφρονισμένη, τήν ὁδήγησαν στόν Ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί Τήν παρέδωσαν στά χέρια  τοῦ ἱερέα Ζαχαρία. Αὐτός τήν εὐλόγησε καί δόξασε τόν Θεό. Κατόπιν Τήν ἀνέβασε στό ἐσωτερικό τοῦ θυσιαστηρίου, ὅπου ὁ Θεός Τήν χαρίτωσε. Καί εὐφράνθηκε ἡ Παναγία καί σκίρτησε μέ ἀγαλλίαση ψυχῆς, ἐνῶ καί οἱ συνοδοί Της πανηγύρισαν πού ἔμεινε στόν Ναό τόν Άγιο, προκειμένου νά ἁγιασθεῖ καί νά χαριτωθεῖ, ὥστε νά γίνει Μητέρα τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καθιερώθηκαν ὡς ἐκκλησιαστική ἑορτή πρῶτα στήν Ἀνατολή καί ἀργότερα στή Δύση. Σχετικές ἀναφορές κάνουν ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί οἱ Πατριάρχες Κων/πόλεως Ταράσιος καί Γερμανός.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Σήμερα, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων, ἑορτάζεται καί ἡ Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Εἶναι μιά εὐκαιρία νά ὑπομνησθεῖ καί νά τιμηθεῖ ἡ προσφορά τοῦ Στρατοῦ μας πρός τό Ἔθνος, τόσο σέ περίοδο πολέμων, ὅσο καί στήν εἰρήνη. Ἀνακαλοῦμε στή μνήμη τούς Σαλαμινομάχους, τούς ἥρωες τοῦ 1821, τούς Μακεδονομάχους, τούς μαχητές τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, τούς γενναίους τῶν ἀλβανικῶν βουνῶν τοῦ 1940-41. Ὅλοι τους πολέμησαν “κατά βαρβάρων”, ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς εἰρήνης. Στεκόμαστε μέ σεβασμό ἐνώπιον τῶν ἀξιωματικῶν καί τῶν ὁπλιτῶν τῆς Ξηρᾶς, τῆς Θάλασσας καί τῶν Αἰθέρων. Τούς εὐχόμαστε ὑγεία καί ψυχική δύναμη. Γνωρίζουμε τήν κατάρτιση καί τήν ἑτοιμότητά τους, νά ὑπερασπιστοῦν τήν Πατρίδα μας. Θά τό πράξουν, ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, παράλληλα εὐχόμαστε νά ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη στόν κόσμο.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα

Ἡ Παναγία μαζί μας ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός
καί προστάτιδα τῶν ἐνόπλων μας δυνάμεων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ὁ  Νικαίας   Ἀ λ έ ξ ι ο ς