Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

197
Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2014
Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2014

«Δέσποτα Κύριε, Παῦσον τὰ φρυάγματα τῶν ἐθνῶν ·

εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν · λύτρωσαι ἡμᾶς
καὶ τὸν κόσμον Σου ἅπαντα ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς ἐναντίας,

καὶ δίδαξον τοῖς ἡγέταις τῶν ἐθνῶν ἐν εἰρήνῃ

ἐπιλύειν τὰς διαφοράς αὐτῶν, καί ἐν παντί εἰρηνεύειν…»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἔχουμε ἤδη εἰσέλθει στό σωτήριον ἔτος 2023. Ἡ διάβαση ἀπό τό ἔνα ἔτος στό ἄλλο  εἶναι μιά εὐκαιρία ἀπολογισμοῦ, ἀτομικοῦ καί συλλογικοῦ. Μιά πρώτη διαπίστωση εἶναι ὅτι ὅσος χρόνος μᾶς ἔχει ἀπομείνει, πρέπει νά τόν ἀξιοποιήσουμε, γιά νά βελτιώσουμε τή ζωή μας σέ ὅλα τά πεδία, οἰκογένεια, σπουδή, ἐργασία καί, πάνω ἀπό ὅλα, γιά νά ἀσχοληθοῦμε μέ τή σχέση μας μέ τόν Θεό. Αὐτό εἶναι τό πρώτιστο∙ ὅλα τά ἄλλα εἶναι δευτερεύοντα καί χωρίς τό πρώτιστο ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἄχρηστα ἤ καί ἐπικίνδυνα. Ὁδηγός μας ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, πού μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας μέ τήν τήρηση τοῦ ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ (Α΄ Πέτρου 4,2).

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς πού κυλᾶ,  ἐπιτάσσει μιά ματιά στό παρελθόν, στίς προόδους ἤ στά λάθη πού ἔγιναν. Τά λάθη ἄς γίνουν δίδαγμα γιά τό αὔριο ἕνας ὁμαδικός καί ἀτομικός ἀπολογισμός. Παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἐποχὴ μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑποδούλωση στὴν ὕλη καὶ πνευματικὴ ἀδιαφορία. Πολλοί ἄνθρωποι ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως δέν θὰ δυνηθοῦν νά τὰ μεταφέρουν μαζὶ, ὅταν θὰ ἀπέλθουν ἀπό τόν μάταιο τοῦτο κόσμο.

Μέ πόνο ἀκοῦμε καθημερινά φρικώδη ἐγκλήματα, ἔργα ἀπάνθρωπα∙ αὐξάνεται ἡ κακία ὅλων καί ἡ ἐγκληματικότητα ἐπεκτείνεται ὁλοένα σέ μικρότερες ἡλικίες, φαινόμενο ἀδιανόητο πρίν ἀπό λίγα χρόνια. Ὁ πόνος μεγαλώνει ὅταν διαπιστώνουμε νά προβάλλονται ὡς προοδευτικά καί  σημαντικά πράγματα πού ἀνήκουν στά σκουπίδια. Ἡ τήρηση τῶν ἱερῶν μας παραδόσεων θεωρεῖται καθυστέρηση ἤ καί ὀπισθοδρομικότητα∙πίστη χλευάζεται ὡς στασιμότητα καί ἄρνηση τοῦ μοντερνισμοῦ.

Λαὸς φιλόχριστος, λαὸς Ὀρθόδοξος, λαὸς ἀπόγονος ἁγίων Πατέρων καὶ Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας, δείχνει σήμερα πλήρης ἀμοραλισμοῦ καί ἀδιαφορίας γιά τό ὑπέρτατο ἀγαθό, πού εἶναι ἡ ψυχική ὑγεία καί βέβαια ἡ σωτηρία. Λαὸς τῶν ἁγνοτέρων ἄλλοτε αἰσθημάτων, τῶν ὑψηλοτέρων ἰδανικῶν, τῆς θερμῆς Λατρείας τῆς πίστης καὶ φιλοπατρίας, μένει σήμερον κενὸς στὴν καρδιά, ψυχρὸς στὴν αἴσθηση, ἀδιάφορος στά ἰδανικά. Μήπως εἶναι κρῖμα ἐτούτη ἡ τραγική ἔκπτωση;

Σήμερα τὴν γενεὰ μας λυμαίνονται  ἀνατρεπτικές ἰδέες, πού κλονίζουν τήν πίστη, χλευάζουν τὰ ἱερὰ καὶ τά ὅσια, ναρκοθετοῦν τά θεμέλια τῆς οἰκογένειας, ἀναστατώνουν τήν κοινωνία  καί τελικά ὑποσκάπτουν τά θεμέλια τῆς Πατρίδας. Ἀπατηλά συνθήματα πλεονάζουν, ἄνθρωποι χωρίς πίστη κυριαρχοῦν παντοῦ, δίνοντας κακές συμβουλές στή Νεολαία μας, μερίδα τῆς ὁποίας δείχνει νά ἀρέσκεται καί νά προσκολλᾶται εὔκολα στά καταστροφικά συνθήματα τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί χειρότερα, αὐτά πού διαβάζουμε στίς ἐφημερίδες καί βλέπουμε κάθε μέρα στίς ὀθόνες μας.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Οἱ ἄνθρωποι χωρίς Χριστό ἀπεργάζονται δεινά στόν συνάνθρωπο καί στήν ἀνθρωπότητα. Καθημερινές ἀπάτες προβληματίζουν. Τρομάζουν οἱ βιασμοί, οἱ ἀνθρωποκτονίες, ἰδίως γυναικοκτονίες, ἐνῶ δέ λείπουν ἀκόμα καί οἱ παιδοκτονίες. Πλάι σ’αὐτές οἱ τρομοκρατικές ἐνέργειες, οἱ ὁμαδικοί σκοτωμοί, καί τά δάκρυα ποτάμι. Συνήθης ἡ κραυγή, γιατί Θεέ μου; Ἀλλά τόν Θεό, Τόν ἔχουν ἀπαρνηθεῖ, ὅσοι διερωτῶνται,ἐπικαιροποιώντας τή ῥήση τοῦ Φ. Ντοστογιέφσκυ «Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται»  (Ἀδελφοί Καραμαζώφ).

Μόνο κοντά στόν Σωτῆρα Χριστό ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκει ἀνάπαυση καὶ ἐλευθερία. Μὲ τὸν Χριστὸ μαζί στήν ἐπίγεια πορεία μας μεταφέρουμε τὸν Οὐρανὸ στή γῆ. Κάθε νέο ἔτος προστίθεται στἠ ζωή μας, ὡς εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς δίδει μιά ἐπὶ πλέον εὐκαιρία στροφῆς στὰ Ἄνω, μιά εὐκαιρία ἀνύψωσης ἀπό τά γήινα στά ἐπουράνια. Μόνο ἔτσι θὰ καλυτερεύσει ὁ κόσμος καὶ ἡ πατρὶδα μας θὰ δεῖ καλύτερες  ἡμέρες.

Μήν ἀναβάλλουμε λοιπόν. Ἄς γίνει πρώτη προτεραιότητα ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός καί ἡ συχνή Θεία Μετάληψη τοῦ Παναχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου μας. Μέσα στόν Ἱερό Ναό ἀντλοῦμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί λαμβάνουμε δύναμη γιά τή συνέχιση τῆς δύσκολης καθημερινότητας. Ἐδῶ θά δακρύσουμε, ἐδῶ θά προσευχηθοῦμε γιά τήν οἰκογένειά μας καί θά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τά αἰτήματά μας θά τά μεταφέρει στόν Υἱό της ἡ Παναγία Μητέρα μας πού πάντοτε μᾶς καταννοεῖ.

Χρόνια Πολλά καί Εὐλογημένα

Εὐλογημένο τό νέον ἔτος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ὁ  Νικαίας   Ἀ λ έ ξ ι ο ς