Home ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

236
Εγκύκλιος Εορτής Υπαπαντής του Κυρίου

«Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ παραστὰς ὁ Πρεσβύτης,

 ἀγκάλαις ὑπεδέξατο, τὸν τοῦ νόμου Δεσπότην, κραυγάζων.

Νῦν τοῦ δεσμοῦ με, τῆς σαρκὸς ἀπόλυσον, ὡς εἴρηκας ἐν εἰρήνῃ,

εἶδον γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ Ἰσραὴλ σωτηρίαν»

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός σαρκώθηκε καί ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς, γιά νά μᾶς ἀνεβάσει μαζί Του στόν Οὐρανό. Εὑρισκόμενος ἐδῶ στή γῆ τηρεῖ καί ὄλα τά θέσμια πού ἰσχύουν γιά τούς ἀνθρώπους. Αὐτό ἦταν τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νά γίνει ἄνθρωπος ὁ Υἱός, προκειμένου νά κάνει Θεό τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι λοιπόν, ὁ Κύριος ὡς βρέφος περιτέμνεται τήν 8η  ἡμέρα καί  λαμβάνει στόν Ναό τήν Εὐχή τοῦ Σαραντισμοῦ. Ἔκανε ἀναντίρρητη τή συγγένειά Του μέ τούς ἀνθρώπους, βοηθώντας τους νά κατανοήσουν τίς Γραφές, πού προεξήγγειλαν τήν εὐλογημένη ἐξέλιξη. Ἔδειξε τή συγγένειά του, κατά σάρκα, ὅτι ἔρχεται ἀπό τό γένος τοῦ Δαβίδ, ἀπό τή Βηθλεέμ, ὅπου γεννήθηκε καί μεγάλωσε ὁ Προφητάναξ.

Ἡ Περιτομή τήν 8η  ἡμέρα, παραπέμπει στήν Ἀνάσταση, τήν 8η ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Αὐτή τήν 8η  ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἔμελλε νά «περιτμηθεῖ»  ὅλος ὁ κόσμος καί ὅποιος δέν πιστεύει στήν Ἀνάσταση εἶναι ἀπερίτμητος κατά τήν καρδιά του, ἀφοῦ μέ τήν ἀπιστία του ἀποξενώνεται ἀπό τόν Θεό.

    Ὁ Σαραντισμός ἀκολουθεῖ, μέ τούς γονεῖς νά φέρουν τό Βρέφος-Ἰησοῦ στόν Ναό. Τόν ἀναμένει ὁ Ἱερέας Ζαχαρίας, ἐνήμερος ἀπό τόν Οὐρανό, ἱκανοποιώντας τήν ὑπαρξιακή ἐλπίδα τοῦ ἀγαθοῦ Γέροντα. Ἦταν τόση ἡ προσμονή του, ὥστε δέν ἤθελε πλέον τίποτε ἄλλο ἀπό τόν κόσμο∙ τοῦ ἀρκοῦσε ἡ θέα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀφή τοῦ σώματός Του.

Παίρνει στά χέρια του τόν Ἀχώρητο, πού ἦλθε νά φέρει εἰρήνη στόν κόσμο καί σωτηρία στούς ἀνθρώπους. «Σήμερα ἄφησε ἐλεύθερο τόν δοῦλο σου, Δέσποτα, νά πεθάνει κατά τόν λόγο σου μέ εἰρήνη». Κρατοῦσε στά χέρια  Ἐκεῖνον πού ἐπανασυνδέει τόν Οὐρανό με τή γῆ (Ἐφεσ. 2, 14). Αὐτή εἶναι ἡ εἰρήνη πού ξεπερνάει κάθε λογική. Αὐτή εἶναι ἠ ἀφετηρία κάθε εἰρηνικῆς ἐπιδίωξης μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν. Χωρίς τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ κάθε σχετική προσπάθεια εἶναι ἀσφαλῶς ἄσκοπη καί προφανῶς ἀτελέσφορη.

Ὁ Ἱερέας Ζαχαρίας κρατάει στά χέρια του τό Φῶς, πού θά φωτίσει τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος  ζεῖ σέ σκοτάδι καί σέ σκιά θανάτου. Αὐτό τό ὑπέρλαμπρο Φῶς φωτίζει πλέον τόν Νέο Ἰσραήλ, δηλαδή τήν Ἁγία Ἐκκλησία Του.  Στή σκέψη ὁ Ψαλμός: «Ἄν καί περπατῶ σέ κοιλάδα βαθιᾶς σκιᾶς, δέν φοβᾶμαι μήπως πάθω κακό, ἐπειδή Σύ εἶσαι μαζί μου· ἡ βακτηρία σου καί τό ραβδί Σου μοῦ δίνουν σιγουριά» (Ψ. 23, 4). Προφανῶς δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐγγύηση, κανείς δέν θά μποροῦσε νά δώσει μιά τέτοια προοπτική.

Βέβαια δέν θέλουν ὅλοι τήν εἰρήνη καί κάποιοι ἀποστρέφονται τό φῶς γιά νά μήν ἐλεγχθοῦν τά παράνομα ἔργα τους (Ἰω. 3,20). Δυό διαφορετικοί κόσμοι ἀντιπαλεύουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Φωτισμοῦ. Αὐτή ἡ ἀντιπαλότητα καθιστᾷ τόν Κύριο «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», γεγονός πού ἀντιμετώπισαν πολλές γενεές καί βιώνουμε καί μεῖς σήμερα. Λαοί ἀντιμάχονται, συμφέροντα συγκρούονται, ὅπλα βελτιώνονται καί ὅλοι ζοῦμε σέ σκιά ἀπειλῆς θανάτου καί φόβου. Σημεῖον ἀντιλεγόμενον εἶναι καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ∙ ἄλλοι τό ἀποδέχονται εὐλαβικά καί ἄλλοι τό ἀποστρέφονται ἤ τό χλευάζουν.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἐκπέμπει σέ μᾶς πολλά μηνύματα. Ἐκπέμπει Εἰρήνη, ἐκπέμπει Φῶς καί καλεῖ σέ ἑνότητα ἀνθρώπους καί λαούς. Ἄς μήν χρεώνουμε εὐθύνες σέ ἄλλους καί ἄς μήν ἐπαναπαυόμαστε στή λαθεμένη ἀντίληψη πώς πάντα οἱ ἄλλοι φταῖνε. Ἄς ἀναλάβουμε τήν ἄσκησή μας, μέ πρῶτο στόχο τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τό φῶς τοῦ Οὐρανοῦ, τήν προσέγγιση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτά τά θεῖα δῶρα διακονεῖ καί προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς ἐντυπωσιακές προβολές. Σέ μᾶς ἐναπόκειται νά πλησιάσουμε σεμνά, νά κάνουμε τόν ἀγώνα μας, νά δώσουμε τό καλό παράδειγμα στούς γύρω μας. «Βρές τήν εἰρήνη μέσα σου καί χιλιάδες ἄνθρωποι θά εἰρηνεύσουν κοντά σου», συμβούλευε ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Τά Ἁγιολόγια τόν ἐπιβεβαιώνουν.

Χρόνια Πολλά καί ευλογημέμα

Ὁ Κύριος καί ἡ Παναγία μαζί μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 + Ὁ Νικαίας  Ἀ λ έ ξ ι ο ς